Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, ład korporacyjny

data aktualizacji

Akty obowiązujące

Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym 

Dokumenty powiązane
Zalecenie Komisji  z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 

Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

Analizy i sprawozdania
Green Paper "The EU corporate governance framework" 
Zielona Księga "Unijne ramy ładu korporacyjnego" 
Action Plan: European company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies 
Plan działania: Europejskie prawo spółek i ład korporacyjny – nowoczesne ramy prawne na rzecz bardziej zaangażowanych udziałowców i zrównoważonych przedsiębiorstw