Wstęp - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Krajowa instytucja płatnicza (KIP) to osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która może świadczyć wszystkie lub wybrane usługi płatnicze. Pod warunkiem posiadania odpowiedniego poziomu funduszy własnych KIP może świadczyć również usługi w zakresie emisji pieniądza elektronicznego. 

KIP może prowadzić działalności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw należących do EOG. Działalność w tych państwach może prowadzić w formie oddziału, za pośrednictwem agenta lub w ramach działalności transgranicznej. 

Działalność KIP jest działalnością reglamentowaną, co oznacza, że wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia KNF. Po uzyskaniu zezwolenia KIP wpisana jest do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. 

Regulacje Prawne

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej 

Pozostałe regulacje prawne dotyczące świadczenia usług płatniczych można znaleźć tutaj.