Obowiązki sprawozdawcze dotyczące IKZE - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Instytucje finansowe, które prowadzą IKZE mają obowiązek przekazywania półrocznych i rocznych informacji o IKZE do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru w terminach:

 • do końca lipca - za ostatnie półrocze, 
 • do końca stycznia - za rok poprzedni.

Zakres informacji przekazywanych do organu nadzoru obejmuje:

 • liczbę IKZE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej "okresem sprawozdawczym", oraz wartość środków zgromadzonych na tych IKZE;

 • liczbę IKZE otwartych w okresie sprawozdawczym, w podziale na oszczędzających, którzy:
      - założyli IKZE po raz pierwszy,
      - dokonali wypłaty transferowej z IKZE;

 • liczbę i wartości wypłat dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym z podziałem na wypłaty jednorazowe i ratalne;

 • liczbę i wartość zwrotów dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę i wartość wypłat transferowych przyjętych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę i wartość wypłat transferowych dokonanych na IKZE w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości tych wpłat oraz średnią wysokość wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym, liczoną jako suma wpłat na IKZE podzielona przez liczbę IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę IKZE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach: 
      - do 30 lat,
      - 31-40 lat,
      - 41-50 lat,
      - 51-60 lat,
      - 61-65 lat,
      - ponad 65 lat.

Ponadto informacja o prowadzonych IKZE za I półrocze 2012 roku oraz 2012 rok zawiera liczbę IKZE założonych w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE oraz liczbę i wartość IKZE, na które w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki zgromadzone na IKE.
Ww. informacje do organu nadzoru przekazywane są w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z organem nadzoru.

Instytucje finansowe, które mogą zawierać umowy o prowadzenie IKZE:

1) fundusze inwestycyjne lub podmioty prowadzące działalność maklerską w ramach umowy o świadczenie usług brokerskich i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego służącego do jego obsługi;

2) dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne;

3) zakłady ubezpieczeń, które prowadząc działalność w zakresie grupy ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

4) banki, które zawarły umowy o prowadzenie IKZE w ramach prowadzenia rachunku bankowego - ww. informacje przekazują do organu nadzoru;

- ww. informacje przekazują do organu nadzoru.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru ma 1 miesiąc na sporządzenie zbiorczej półrocznej lub rocznej informacji o IKZE prowadzonych przez nadzorowane przez Urząd instytucje finansowe i w terminie do 31 sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja jest przekazywana w formie papierowej i elektronicznej.