Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania- UCITS (zharmonizowane)

data aktualizacji 19 lipca 2017

Akty obowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1212 z dnia 25 lipca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych procedur i formularzy na potrzeby przedkładania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE


icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS IV)

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska 

Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS III)

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dokumenty powiązane:

Guidelines for competent authorities and UCITS management companies - Guidelines on ETFs and other UCITS issues 

Q&A on the application of the UCITS Directive 

Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS  

CESR Guidelines: