Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - inne niż UCITS

data aktualizacji 19 lipca 2017

Akty obowiązujące

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr  447/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę obowiązującą ZAFI, które wyrażają zgodę na objęcie ich przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 448/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę mającą na celu określenie państwa członkowskiego odniesienia ZAFI spoza UE zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/514 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie informacji, które mają być przekazywane przez właściwe organy Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 67 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 594/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 593/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small 
wersja angielska 

Dokumenty powiązane

Q&A on the Application of the AIFMD

Guidelines on key concepts of the AIFMD

Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD

Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD

Guidelines on the model MoU concerning consultation, cooperation and the exchange of information related to the supervision of AIFMD entities