Systemy emerytalne

data aktualizacji

Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 643/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do zgłaszania krajowych przepisów o charakterze ostrożnościowym dotyczących obszaru pracowniczych programów emerytalnych zgodnie z dyrektywą 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tekst mający znaczenie dla EOG)