Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, ład korporacyjny

data aktualizacji 13 lipca 2017

Akty obowiązujące

Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Dokumenty powiązane

Zalecenie Komisji  z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Analizy i sprawozdania

Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego: