Nadzór nad agencjami ratingowymi (CRA)

data aktualizacji

Akty obowiązujące

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie agencji ratingowych - zmieniające rozporządzenie 1060/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie agencji ratingowych - zmieniające rozporządzenie 1060/2009 

Propozycje nowelizacji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (15.11.2011)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych

Analizy i sprawozdania

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie agencji ratingowych COM(2008) 704 wersja ostateczna – 2008/0217 (COD)

Rola agencji ratingowych – raport ESME (European Securities Markets Expert Group)

Opinia Europejskiego Banku Centralnego – z dnia 21 kwietnia 2009 r. – w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych (COM/2009/38)