Regulacja instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR)

data aktualizacji 29 lipca 2019

Dokumenty prawne oraz interpretacje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 834/2019 

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

ESMA Questions and Answers; Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) 
/wersja z dnia 24-10-2014/

icon_doc_pdf_small wersja angielska 
icon_doc_pdf_small Tabela TR Question 20 

EMIR: Frequently Asked Questions - European Commission 
/18-12-2013/

icon_doc_pdf_small 
wersja angielska 

Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 23 lutego 2013 r.
/weszły w życie 15 marca 2013/

icon_doc_pdf_small 
wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenia wykonwacze Komisji Europejskiej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 21 grudnia 2012 r.
/weszły w życie 10 stycznia 2013/

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska 

Komunikat Komisji Europejskiej skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Centralnego: "Efektywne, bezpieczne i zdrowe rynki instrumentów pochodnych: przyszłe rozwiązania systemowe"

icon_doc_pdf_small  wersja angielska 

Rekomendacje CESR dotyczące systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz centralnych kontrpartnerów (czerwiec 2009 r.) 
 
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Formularze sprawozdawcze oraz inne informacje praktyczne

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż z dniem 17 czerwca 2019 r. weszło w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 141 z 28.5.2019, str. 42-63) (EMIR Refit).


Przepisy Rozporządzenia zmieniającego (EU) 2019/834 (EMIR Refit) wprowadziły m.in. zwolnienie z obowiązku zgłaszania transakcji wewnątrzgrupowych po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie ze zmienionym art. 9 rozporządzenia EMIR obowiązek zgłaszania nie ma zastosowania do kontraktów pochodnych w ramach tej samej grupy, jeżeli co najmniej jeden z kontrahentów jest kontrahentem niefinansowym lub zostałby zakwalifikowany jako kontrahent niefinansowy, gdyby miał siedzibę w Unii, pod warunkiem że:

  • obaj kontrahenci objęci są w pełni tą samą konsolidacją;
  • obaj kontrahenci podlegają właściwym procedurom z zakresu scentralizowanej oceny, pomiaru i kontroli ryzyka; oraz
  • jednostka dominująca nie jest kontrahentem finansowym.

Kontrahenci powiadamiają swoje właściwe organy o swoim zamiarze zastosowania zwolnienia.
Zwolnienie jest ważne, chyba że powiadomione właściwe organy uznają, w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia, że nie zostały spełnione ww. warunki.
W celu zawiadomienia KNF o skorzystaniu ze zwolnienia z art. 9 rozporządzenia EMIR należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza, odpis lub wyciąg z KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia) na adres: emirA9@knf.gov.pl
icon_doc_pdf_small wersja angielska
Formularz


Krótkie streszczenie EMIR dla podmiotów niefinansowych

icon_doc_pdf_small wersja angielska

Formularz notyfikacji do KNF faktu przekroczenia przez podmiot niefinansowy wartości progowych opisanych w art. 11 Rozporządzenia 149/2013

icon_doc_pdf_small wersja angielska     

Formularz notyfikacji do KNF faktu zakończenia przez podmiot niefinansowy okresu przekraczania wartości progowych opisanych w art. 11 Rozporządzenia 149/2013 

icon_doc_pdf_small wersja angielska

Strona ESMA dedykowana EMIR

Informacje dla podmiotów nadzorowanych

Informacja Urzędu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie terminu wejścia w życie obowiązku zgłaszania do repozytoriów transakcji danych odnośnie wyceny oraz zabezpieczeń kontraktów, a także w sprawie obowiązku zgłaszania kontraktów wstecz (backloading) w przypadku likwidacji podmiotu obowiązanego

icon_doc_pdf_small  wersja polska

Stanowisko w sprawie zgłaszania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytoriów transakcji w sytuacji, gdy kontrahent nie dysponuje kodem pre-LEI

icon_doc_pdf_small  wersja polska

Komunikat Regulacyjnego Komitetu Wykonawczego o nadaniu KDPW SA statusu pre-LOU

icon_doc_pdf_small wersja angielska

Lista jednostek pre-LOU na dzień 30.12.2013 r.

icon_doc_pdf_small wersja angielska

Informacja Urzędu z dnia 15 marca 2013 r. do domów maklerskich, przypominająca o obowiązkach wynikających z EMIR

icon_doc_pdf_small  wersja polska

Formularz notyfikacji do KNF przez domy maklerskie liczby niepotwierdzonych transakcji na instrumentach pochodnych, o których mowa w art. 12 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego 149/2013 (uwaga: obowiązek dotyczy posiadania przez domy maklerskie niezbędnych procedur umożliwiających przedstawienie nadzorowi w okresach miesięcznych liczby niepotwierdzonych transakcji) - zob. formularz do zgłaszania liczby niepotwierdzonych transakcji w systemie ESPI

Informacja Urzędu z dnia 22 marca 2013 r. do banków, przypominająca o obowiązkach wynikających z EMIR

icon_doc_pdf_small wersja polska

Informacja w sprawie terminu rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. (EMIR) przez strony kontraktów pochodnych zawartych poza rynkiem regulowanym

icon_doc_pdf_small  wersja polska