Projekt współpracy rozwojowej na rzecz Ukrainy (30/2018)

data aktualizacji

„Dalsze wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy”

Powyższy projekt był realizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na rzecz Narodowego Banku Ukrainy - NBU.

Projektodawca: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Beneficjent:

  • Ostateczny odbiorca pomocy: Narodowy Bank Ukrainy – NBU (ang. National Bank of Ukraine)

Okres realizacji: styczeń - grudzień 2018 (realizacja misji eksperckich: kwiecień – październik 2018).

Cel ogólny realizacji Projektu

Kontynuacja procesu wzmacniania zdolności kompetencyjnych i operacyjnych nadzorcy sektora bankowego Ukrainy czyli NBU. Wielowymiarowy rozwój instytucjonalny NBU wraz ze wsparciem sektora bankowego Ukrainy.

Ponadto, działania w Projekcie miały na celu przyczynienie się do zbliżenia Ukrainy z UE, co jest zgodne z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie wspierania aspiracji akcesyjnych i służenia przez polską administrację pomocą w transformacji politycznej i gospodarczej. 

Cele bezpośrednie i efekty realizacji Projektu

Podwyższenie kompetencji około 105 pracowników Narodowego Banku Ukrainy w ramach serii 5 warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych przeprowadzonych przez ekspertów Urzędu KNF w Kijowie.

Projekt stanowił kontynuację wsparcia eksperckiego polskiego nadzoru dla Ukrainy oraz odpowiedź na aktualne potrzeby sektora bankowego Ukrainy określone w ramach bilateralnych badań. 

Zakres Projektu

W ramach projektu wykonanych zostało 5 działań szkoleniowo-konsultacyjnych w Kijowie w zakresie problematyki nadzoru nad sektorem bankowym tj. stosowania instrumentów makroostrożnościowych, procesu inspekcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, licencjonowania usług płatniczych, w tym specyfiki licencjonowania FinTechów, oceny ładu korporacyjnego i oceny nadzorczej posiadaczy kwalifikowanych pakietów akcji banków w trakcie nabywania takich pakietów oraz w ramach bieżącego monitorowania.

Informacje o źródłach finansowania projektu współpracy rozwojowej 30/2018:

Projekt był finansowany w ramach programu Polska Pomoc 2018, którego dysponentem było Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Całkowita wartość projektu: 113 400,00 PLN.

Działania projektowe

Publikacje wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prawa autorskie i majątkowe do wszelkich materiałów i publikacji projektu współpracy rozwojowej 30/2018 są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiały projektowe mogą być wykorzystywane przez pracowników Narodowego Banku Ukrainy - NBU oraz innych upoważnionych organów administracji Ukrainy w sposób przewidziany w założeniach projektu współpracy rozwojowej 30/2018 „Dalsze wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy”.

Numer działaniaDziałanieTermin realizacji
1Ocena nadzorcza posiadaczy kwalifikowanych pakietów akcji banków w trakcie nabywania takich pakietów oraz w ramach bieżącego monitorowania wymogów w zakresie siły finansowej oraz reputacji.4-6 wrzesień 2018
2Polskie doświadczenia w zakresie oceny ładu korporacyjnego, w tym kolegialnej odpowiedniości organów.25-26 wrzesień 2018
3Praktyczne doświadczenia KNF w licencjonowaniu usług płatniczych. Specyfika licencjonowania FinTechów (wymogi kapitałowe, praktyczna implementacja Sandboxa).17-19 październik 2018
4Polskie doświadczenia w stosowaniu instrumentów makroostrożnościowych.27 kwiecień 2018
5Polskie doświadczenia w organizacji procesu inspekcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).15 maj 2018

Program polskiej współpracy rozwojowej

Przedstawione poniżej informacje opracowano na podstawie materiałów zawartych w portalu MSZ poświęconym polskiej pomocy rozwojowej: www.polskapomoc.gov.pl.

Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych. Celem współpracy rozwojowej jest redukcja i całkowita eliminacja ubóstwa na świecie.

Nadrzędnym celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

Specyfikę polskiego podejścia do zagadnień rozwojowych podkreśla głębokie przekonanie, wyniesione m.in. z okresu polskiej transformacji społeczno–gospodarczej, świadczące o tym, że niemożliwy jest rozwój i budowa zamożnego społeczeństwa bez demokratyzacji życia publicznego. Dlatego też polska współpraca rozwojowa skupia się m.in. na dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: demokracji i prawach człowieka oraz dobrym rządzeniu oznaczającym w szczególności: rozwój regionalny, wzmocnienie kompetencji i zdolności administracji publicznej, wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie korupcji; zbliżenie prawa i działań instytucji do standardów UE i międzynarodowych, dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji. 

Założenia dotyczące polskiej współpracy rozwojowej zostały określone w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz w opracowywanych corocznie Planach współpracy rozwojowej na dany rok.*
W wyniku pozytywnej decyzji MSZ projekt współpracy rozwojowej Urzędu KNF nr 30/2018 ,,Dalsze wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy”, wpisujący się w ww. założenia, został zatwierdzony do sfinansowania w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2018 r. *

Kontakt
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa 

Joanna Lipowczan
Kierownik Projektu
Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Projektów Pomocowych
Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą
tel. (+48) 022 262 51 50
e-mail: joanna.lipowczan@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl

Linki
1.    Narodowy Bank Ukrainy – NBU (ang. National Bank of Ukraine) http://www.bank.gov.ua/
2.    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl
3.    Portal programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP http://www.polskapomoc.gov.pl

______________________
*Szczegółowe informacje nt. polskiej współpracy rozwojowej i dokumentów programowych są dostępne na następującej stronie: www.polskapomoc.gov.pl