Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat ws. „odmrożenia” terminów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W związku z wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. od 24 maja 2020 r.) zaczynają swój bieg:

  • terminy przewidziane dla uczestników postępowań administracyjnych (w tym zwłaszcza terminy na skorzystanie z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, czy też skargi do sądu administracyjnego),
  • terminy, które rozpoczęły swój bieg wcześniej, lecz zostały zawieszone.

W sytuacji, gdy koniec terminu przypadnie na 24 maja 2020 r. (niedziela), termin ten upłynie następnego dnia, tj. 25 maja 2020 r. (poniedziałek), zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanej dalej „k.p.a.”.

Zmiany te są wynikiem uchylenia przepisów art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), zwanej dalej „uC19”. 

Przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 1 i 2 uC19 przewidywał, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, albo też terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. Z kolei art. 15zzs ust. 1 pkt 1, 2 oraz 6 uC19 stwierdzał, że w okresie tym bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, w postępowaniach egzekucyjnych oraz administracyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. Skutek prawny uchylenia przedmiotowych przepisów następuje po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę obejmują swym zakresem jedynie terminy adresowane do uczestników postępowań administracyjnych. Nadal obowiązuje art. 31za ust. 1 uC19, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bieg terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw. Jednocześnie zgodnie z art. 31za ust. 2 uC19 w sprawach z zakresu właściwości Komisji Nadzoru Finansowego bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz egzekwowania należności z tytułu administracyjnej kary pieniężnej (art. 189g § 1 i 3 k.p.a.) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Do pobrania

Komunikat ws. „odmrożenia” terminów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

plik .pdf, 508,4kB
Pobierz