Komunikat w sprawie uruchomienia formularza elektronicznego służącego do przesyłania notyfikacji na podstawie art. 19 MAR

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 21 grudnia 2019 r. nastąpiło uruchomienie systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego powinny być składane do UKNF powiadomienia na podstawie art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) w zakresie  transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Formularz elektroniczny umożliwia składanie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://19mar.knf.gov.pl

„Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR” dostępna jest pod następującym adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf.

Uruchomienie funkcjonalności w postaci elektronicznego formularza jest wynikiem wejścia w życie z dniem 21 grudnia 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2364).

UKNF informuje, że w związku z przepisami przejściowymi określonymi w § 2 wspomnianego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2019 r. przekazanie do UKNF powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, może zostać dokonane na adres poczty elektronicznej wskazany przez KNF dla otrzymywania powiadomień o transakcjach (notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl).

Oznacza to, że podmioty zobowiązane do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą wybrać, czy wykonają obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR za pośrednictwem:

UKNF informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

UKNF jednocześnie informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. na adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl będzie można składać notyfikacje „w trybie awaryjnym” określonym w § 10 ust. 2-3 zmienianego rozporządzenia. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.