Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek INVISTA SA, KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA, T – BULL SA

data aktualizacji 07 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 6 maja 2019 r. obrotu akcjami spółek: 

  • INVISTA SA,
  • KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA,
  • T – BULL SA.
Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez ww. emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa.
Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.