Informacja o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących ASI

data aktualizacji 19 grudnia 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż w dniu 30 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244) („Ustawa”). 

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) („ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”) w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek inwestycyjnych. Na mocy art. 8 pkt 7 Ustawy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodany został art. 17 ust. 1 pkt 58a. 

Wprowadzenie art. 17 ust. 1 pkt 58a do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skutkuje, iż wolnymi od podatku dochodowego od osób prawnych stają się dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.