Plan działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

data aktualizacji 18 grudnia 2018

Mając na uwadze zadania określone w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) (dalej: ustawa), tj.: 

  • sprawowanie nadzoru publicznego nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego (dalej: JZP) przepisów tytułu III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.U. UE. Nr 158 poz. 77) (dalej: rozporządzenie 537/2014); 
  • wykonywanie zadań przewidzianych dla właściwego organu, wskazanych w art. 16 ust. 3 lit. f i art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014, 
  • monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu. 

Komisja Nadzoru Finansowego planuje na 2019 rok realizację następujących działań:

1.    Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej.
2.    Monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie rotacji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów.
3.    Rozpatrywanie wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w ustawie.
4.    Weryfikację obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
5.    Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej pełniącej jego funkcję, z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej.
6.    Weryfikację, w odniesieniu do emitentów, sposobu wypełnienia w raportach rocznych za rok obrotowy 2018 wymogu informacyjnego, odnośnie składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej pełniącej jego funkcje, zwartego w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
7.    Analizę, w odniesieniu do wybranych JZP,  funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy.
8.    Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.
9.    Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy.
10.    Współpracę z KNA w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego.
11.    Opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF.
12.    Przekazanie do publicznych konsultacji a następnie publikację zaktualizowanej wersji „Rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetu audytu”.
13.    Prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP, w tym w formie cyklicznych spotkań.
14.    Publikowanie stanowisk UKNF, dotyczących kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne, w odniesieniu do zakresu zadań przypisanych KNF w ramach sprawowanego nadzoru publicznego.
15.    Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu, w szczególności poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach i debatach poświęconych tej tematyce.