Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat z 396. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r.

Data aktualizacji:

W trzysta dziewięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki2,
•    Piotr Nowak – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego3,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 

•    Tomasza Mikody na stanowisko Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego SA. 

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu BondSpot SA:

 •    Mariusza Bieńkowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę rzeczowego zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych poprzez jego rozszerzenie o działalność ubezpieczeniową w grupie 2 Działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. o ubezpieczenia choroby.

4.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego przez Ryszarda Czerwińskiego nabycia akcji Trigon Domu Maklerskiego SA w liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym Trigon Domu Maklerskiego SA.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom:

•    Gekoplast SA, z dniem 13 lipca 2018 r.,
•    AB AviaAm Leasing, z dniem 13 lipca 2018 r.

6.    Komisja, na podstawie art. 167 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,  jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej Domowi Maklerskiemu W Investments Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie w związku  z zaprzestaniem spełniania warunków, które były podstawą udzielenia zezwolenia.
W związku z ustaleniami poczynionymi przez KNF, zaistniały stan faktyczny wskazuje, że ziściła się przesłanka, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. podmioty posiadające bezpośrednio akcje Domu Maklerskiego W Investments SA w likwidacji reprezentujące łącznie co najmniej 10% ogólnej liczby głosów nie zapewniają właściwego prowadzenia przez Dom Maklerski W Investments SA w likwidacji działalności maklerskiej. To zaś w rezultacie powoduje zajście przesłanki cofnięcia zezwolenia, o której mowa w art. 167 ust. 1 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, bowiem firma inwestycyjna przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia. Sankcja ta stanowi wyraźny sygnał dla pozostałych podmiotów należących do grupy podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, że zapewnienie przez akcjonariuszy domu maklerskiego właściwego prowadzenia przez niego działalności maklerskiej, a także zapewnienie transparentności pochodzenia kapitału na nabycie akcji domu maklerskiego, jego legalności i stabilności są w opinii organu nadzoru istotne.

7.    Komisja zapoznała się:

•    z raportem „Pracownicze Programy Emerytalne w 2017 r.”,
•    ze sprawozdaniem z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2017 r.,
•    z raportem na temat procesu BION towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2017 r.,
•    z informacją nt. dźwigni finansowej stosowanej przez zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do zarządzanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    17 lipca 2018 r.,
•    31 lipca 2018 r.,
•    21 sierpnia 2018 r.,
•    4 września 2018 r.,
•    18 września 2018 r.,
•    2 października 2018 r.

______________________
1  M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 5 i 6 komunikatu.
2  A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2, 4 i 5 komunikatu.
3  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 5b komunikatu.
4  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 i 5b komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 396. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r.

plik .pdf, 353kB
Pobierz