Komunikat z 378. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 stycznia 2018 r.

data aktualizacji 09 stycznia 2018

W trzysta siedemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Elżbiety Pacholczuk na stanowisko Członka Zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Elżbiety Pacholczuk na stanowisko Członka Zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Andrzeja Grzycha na stanowisko Członka Zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

2.    Powiadomienie, za pośrednictwem Komitetu Stabilności Finansowej, Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o innych instytucjach o znaczeniu systemowym.

3.    Komisja jednogłośnie wydała zezwolenie na nabycie przez Orange Retail SA od Orange Polska SA 2 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska SA.

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:

 • Exillon Energy plc z siedzibą w Douglas na Wyspie Man, z dniem 30 stycznia 2018 r.

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA karę pieniężną w wysokości 390 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 57 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

7.    Komisja zapoznała się z informacją:

 • o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2017 r.,
 • o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2017 r.,
 • o sytuacji banków w okresie I-IX 2017 r.

8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 30 stycznia 2018 r.,
 • 6 lutego 2018 r.,
 • 20 lutego 2018 r.,
 • 6 marca 2018 r.,
 • 20 marca 2018 r.,
 • 10 kwietnia 2018 r.

______________________
1  Zdzisław Sokal nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt. 2 i 7c komunikatu.