Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat KNF na temat wyników klientów na rynku Forex w latach 2016-2017

Data aktualizacji:
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia wyniki klientów osiągnięte na rynku Forex w latach 2016-2017. Bazują one na metodologii opartej o wynik per saldo klienta na koniec danego okresu, będący efektem transakcji zrealizowanych na wszystkich klasach instrumentów pochodnych.

Z danych UKNF wynika, że w I połowie 2017 r. zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex stanowili klienci detaliczni z 99,89% udziałem w liczbie aktywnych klientów. Na koniec 2016 r. udział klientów detalicznych w liczbie aktywnych klientów wyniósł 99,84%.

W I połowie 2017 r. w porównaniu do danych za I półrocze 2016 r. o ponad 11,3% zmniejszył się średni zysk przypadający na klienta, co przy zbliżonych wartościach średnich strat w ww. okresach przyczyniło się do obniżenia średniego wyniku osiągniętego przez klienta.

Najbardziej popularnymi kategoriami instrumentów w I połowie 2017 r., podobnie jak w całym 2016 r., były instrumenty zaliczane do kategorii FOREX CFD oraz Index CFD.

Jednocześnie UKNF przypomina, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane na poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających zysk, to w dłuższym horyzoncie czasowym ok. 80% klientów dokonujących transakcji na rynku Forex nadal ponosi stratę.

Forex 2016-2017
Do pobrania

Wyniki klientów na rynku Forex w latach 2016-2017

plik .pdf, 310,7kB
Pobierz