Komunikat z 364. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 lipca 2017 r.

data aktualizacji 18 lipca 2017

W trzysta sześćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 • Grzegorza Szatkowskiego na stanowisko członka Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A., odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Grzegorza Szatkowskiego na członka Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Małgorzaty Czerwińskiej na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Sławomira Celmera na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.
2.    Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:
 • Romana Lichwiarza na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebielu.
W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Roman Lichwiarz nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebielu, tj. nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku wskazana w art. 22b ust. 3 ustawy Prawo Bankowe.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia PGE Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych;
 • na tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu.
4.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia PGE Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. na utworzenie PGE Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zatwierdziła jego statut oraz wybór Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. na depozytariusza PGE Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na dokonanie zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Jaworze.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A. z siedzibą z Warszawie karę pieniężną w wysokości 180 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

7.    Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną1 karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia naruszenia przez osobę fizyczną art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej ustawa o ofercie), w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki Bumech S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% w styczniu 2017 r.

Ukaranie osoby fizycznej (dalej Strona) nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż dopuściła się ona naruszenia przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w styczniu 2017 r. udział osoby fizycznej w ogólnej liczbie głosów Spółki zmniejszył się poniżej 5% co zaktualizowało obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Komisji i Spółki, czego Strona nie uczyniła w terminie.

Istotnym jest, że niedokonanie przez Stronę w terminie przekazania do Spółki informacji o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce spowodowało, że Spółka nie mogła niezwłocznie opublikować w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie informacji przekazanych jej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. To z kolei skutkowało tym, że uczestnicy rynku nie posiadali rzetelnej informacji dotyczącej struktury akcjonariatu spółki Bumech S.A. Przyczyniło się to do zachwiania jednej z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi, tj. zasady przejrzystości.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, kto posiadał m. in. co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął m. in. mniej niż 5% ogólnej liczby głosów jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Niezwłoczność oraz krótkie terminy maksymalne do przekazania takiego zawiadomienia realizować mają cel regulacji art. 69 ustawy o ofercie, tj. zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Zmiany rozkładu ogólnej liczby głosów w spółce mogą stanowić sygnał dla rynku wpływający na kształtowanie się poziomu kursów akcji danej spółki.


8.    Komisja jednogłośnie nałożyła na GANT DEVELOPMENT S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy zł wobec stwierdzenia, że spółka ta:

I.    dwukrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości dwóch informacji poufnych dotyczących okoliczności wskazujących na utratę wartości aktywów GANT DEVELOPMENT S.A. oraz grupy kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A. powstałych najpóźniej
w dniach 11 i 13 lipca 2012 r.;

II.    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie,
w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw:
1.    w związku z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), w związku z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o rachunkowości”), w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149 poz. 1674, z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie o instrumentach finansowych”) oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez brak aktualizacji wartości aktywów finansowych pomimo wystąpienia trwałej utraty wartości tych aktywów w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 r.;
2.    w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 58, 59 i 63 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 „Utrata wartości aktywów” (dalej: „MSR 39”) przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”), w związku z par. 28, 29, 30 lit. a Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” (dalej: „MSR 34”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez brak oszacowania kwoty straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i w konsekwencji brak dokonania odpisu z tytułu utraty ich wartości w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 r.;
3.    w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 10 MSR 34 oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez nieujawnienie w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 r. pełnych informacji dotyczących charakteru pożyczki krótkoterminowej w formie linii odnawialnej udzielonej przez spółkę GANT PM Sp. z o.o. 7 S.K.A. spółce Kantor sp. z o.o. GANT S.K.A. oraz informacji o charakterze instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki;

III.    szesnastokrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 724), ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących 16 emisji obligacji przeprowadzonych w 2012 r.

IV.    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 791):
1.    w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 37 lit. b Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 (dalej: „MSSF 7”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez nieujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012 czynników wziętych pod uwagę przy ustalaniu wartości aktywów finansowych, w przypadku których wykazano utratę wartości, oraz kryteriów stosowanych w celu ustalenia, czy istnieją obiektywne dowody potwierdzające stratę z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, zgodnie z par. B5 lit. f załącznika B do MSSF 7;
2.    w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku par. 31 i 36 lit. a i b MSSF 7 oraz par. B6 załącznika B stanowiącego integralną część MSSF 7 oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez nieujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012 pełnych informacji dotyczących charakteru pożyczki krótkoterminowej w formie linii odnawialnej udzielonej przez spółkę GANT PM Sp. z o.o. 7 S.K.A. spółce Kantor sp. z o.o. GANT S.K.A. oraz informacji o charakterze instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki;
3.    w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 39 lit. c MSSF 7, a także par. 31 i 32A MSSF 7 oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez brak zamieszczenia rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012;
4.    w związku z § 91 ust. 6 pkt 11 w związku z § 92 ust. 3 Rozporządzenia oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez ujawnienie w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2012 nierzetelnych i niekompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom;

V.    siedemdziesięciokrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 724), ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości w okresie od dnia 31 grudnia 2012 r. do 9 października 2013 r. informacji poufnych dotyczących 70 przypadków niewywiązania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji;

VI.    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 791), w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 37 lit. b MSSF 7, oraz w związku z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, poprzez nieujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 czynników wziętych pod uwagę przy ustalaniu wartości aktywów finansowych, w przypadku których wykazano utratę wartości, oraz kryteriów stosowanych w celu ustalenia, czy istnieją obiektywne dowody potwierdzające stratę z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, zgodnie z par. B5 lit. f załącznika B do MSSF 7;

VII.    w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2014, nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 791), w związku z § 91 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości poprzez przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości niepełnego raportu rocznego za rok 2014, tj. niezawierającego opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2014;

VIII.    w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 791), w związku z § 82 ust. 2 Rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę GANT DEVELOPMENT S.A. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Podkreślić należy, że nienależyte wykonanie lub niewykonywanie obowiązków informacyjnych było wielokrotne oraz miało miejsce w długim okresie.
Zdaniem Komisji naruszenia prawa dokonane przez GANT DEVELOPMENT S.A. w związku z publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r., skonsolidowanych raportów rocznych za lata 2012 i 2013, raportu rocznego za rok 2014, a także w związku z brakiem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej przekazanych raportów okresowych Spółki.
W odniesieniu do naruszeń prawa wynikających z niepodania do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących okoliczności wskazujących na utratę wartości aktywów GANT DEVELOPMENT S.A. oraz grupy kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A. oraz dotyczących 16 emisji obligacji przeprowadzonych w 2012 r., a także dotyczących przypadków niewywiązania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji w okresie od 31 grudnia 2012 r. do 9 października 2013 r. wskazać należy na znaczącą wagę tych naruszeń w kontekście stale pogarszającej się w II półroczu 2012 r. i w roku 2013 sytuacji finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej.
Wskazać należy, że uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki środków pieniężnych bazowali na informacjach, które nie były kompletne i rzetelne, i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki.

W związku z powyższym Komisja nałożyła na Spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie sytuacji finansowej jak i sytuacji związanej z funkcjonowaniem Spółki w obrocie prawnym. Spółka nie prowadzi faktycznie działalności gospodarczej, nie posiada zarządu (w niniejszym postępowaniu zastępowana jest przez kuratora), w 2014 r. Spółka znajdowała się w stanie upadłości, lecz postępowanie upadłościowe zostało prawomocnie umorzone ze względu na to, że majątek Spółki nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Z tego samego powodu kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki został przez sąd oddalony. Spółka od 25 maja 2015 r. nie jest spółką notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje spółki zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym ze względu na wspomniane powyżej umorzenie postępowania upadłościowego ze względu na brak majątku na dalsze prowadzenie upadłości.

Podsumowując, w ocenie Komisji właściwe i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji poufnych oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo.

9.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Geotrekk S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka ta naruszyła:

1)    art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych poprzez:

a)    przekazanie w dniu 22 marca 2012 r. raportu bieżącego nr 1/2012, przekazanie w dniu 16 kwietnia 2014 r. raportu bieżącego nr 1/2014, przekazanie w dniu 5 września 2014 r. raportu bieżącego nr 3/2014, przekazanie w dniu 6 listopada 2014 r. raportu bieżącego nr 6/2014, przekazanie w dniu 6 listopada 2014 r. raportu bieżącego nr 7/2014, przekazanie w dniu 6 listopada 2014 r. raportu bieżącego nr 8/2014, przekazanie w dniu 22 marca 2016 r. raportu bieżącego nr 1/2016 oraz przekazanie w dniu 14 kwietnia 2016 r. raportu bieżącego nr 10/2016 z pominięciem niektórych informacji wynikających z zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 ustawy o ofercie,
b)    przekazanie w dniu 19 kwietnia 2013 r. raportu bieżącego nr 2/2013, przekazanie w dniu 16 września 2014 r. raportu bieżącego nr 5/2014 oraz przekazanie w dniu 23 marca 2016 r. raportu bieżącego nr 3/2016 z pominięciem niektórych informacji wynikających z zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 ustawy o ofercie i zawierających informacje niewynikające z zawiadomień,
c)    przekazanie w dniu 10 listopada 2014 r. raportu bieżącego nr 9/2014, raportu bieżącego nr 10/2014 i raportu bieżącego nr 11/2014 po terminie oraz z pominięciem niektórych informacji wynikających z zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 ustawy o ofercie,
d)    przekazanie w dniu 30 czerwca 2015 r. raportu bieżącego nr 2/2015 zawierającego informacje niewynikające z zawiadomienia otrzymanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie,

2)    art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niewykonaniem obowiązków informacyjnych poprzez nieprzekazanie KNF, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu w dniach 1 marca 2013 r., 28 czerwca 2013 r., 25 lutego 2014 r., 30 czerwca 2014 r., 13 listopada 2014 r., 20 kwietnia 2015 r., 29 czerwca 2015 r., 31 lipca 2015 r. i 29 grudnia 2015 r. z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich,

3)    art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niewykonaniem obowiązków informacyjnych poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości i KNF, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniach 29 czerwca 2012 r., 1 marca 2013 r., 28 czerwca 2013 r., 25 lutego 2014 r., 30 czerwca 2014 r. i 29 grudnia 2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji
i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KNF wskazuje, że Geotrekk S.A. jest emitentem akcji notowanych na NewConnect i podlega  nadzorowi sprawowanemu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Natomiast nadzór nad prawidłowością realizacji obowiązków publikowania informacji od akcjonariuszy o posiadaniu znacznych pakietów akcji, wykazów akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu oraz wykazów akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu sprawuje KNF, gdyż obowiązki te spoczywają na spółkach publicznych bez względu na miejsce notowania papierów wartościowych (rynek regulowany, czy alternatywny system obrotu) i za ich naruszenie uprawnienie do nałożenia sankcji zostało przyznane KNF.

W decyzji z dnia 18 lipca 2017 r. KNF stwierdziła, że w okresie marzec 2012 r. – kwiecień 2016 r. Geotrekk S.A. w 15 przypadkach nie przekazała informacji od akcjonariuszy w takim zakresie, w jakim je otrzymała. Pomijała lub zamieszczała dodatkowe dane, podczas gdy spółka publiczna nie może modyfikować treści zawiadomień. Za wiarygodność i kompletność zawiadomień odpowiedzialność ponoszą akcjonariusze, a nanoszenie zmian przez spółkę publiczną jest obarczone ryzykiem błędu. W przypadku zaś, gdy wiarygodność danych zawartych w zawiadomieniu w sposób oczywisty budzi wątpliwości spółka publiczna powinna, w miarę posiadanych możliwości i przy dołożeniu należytej staranności, podjąć działania w celu zweryfikowania prawdziwości takiego zawiadomienia.

Dodatkowo, w kilku przypadkach informacje od akcjonariuszy nie zostały przekazane niezwłocznie (3 dni po wpływie zawiadomienia). Należy jednak wskazać, że treść raportów publikowanych przez Geotrekk S.A. na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej dostarczała uczestnikom rynku kapitałowego dostatecznych informacji dotyczących obrazu akcjonariatu Geotrekk i zmian w jego obrębie, jednak analizując naruszenia łącznie należy wskazać, że przez okres około czterech lat spółka nie dochowywała należytej staranności w opracowywaniu treści raportów bieżących. Zmiany, które spółka dokonała powodowały, że przekazywane informacje były nierzetelne, niezgodne z treścią otrzymanych zawiadomień, a obowiązek informacyjny wykonany nienależycie.

Ponadto Geotrekk S.A. w 9 przypadkach nie przekazała KNF wykazów akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, przez co uniemożliwiała KNF realizację celów nadzorczych (w okresie marzec 2012 r. - kwiecień 2016 r. spółka zwołała 11 posiedzeń walnego zgromadzenia). Z zaplanowanych przez Geotrekk S.A. posiedzeń odbyło się 8, przy czym tylko w 2 przypadkach przekazała KNF i do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na posiedzeniu. Uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli więc, ilu i jacy akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na tym posiedzeniu brali w nim udział i jaki procent głosów wynikających z przysługujących im akcji każdy z nich reprezentował. Transparentności rynku w zakresie faktycznej aktywności poszczególnych akcjonariuszy w spółce nie przywróciły opublikowane przez Geotrekk raporty bieżące z uchwałami podjętymi przez akcjonariuszy na ww. posiedzeniach mimo, iż wynikało z nich, ile procent kapitału zakładowego reprezentowano na danym posiedzeniu.

Podkreślenia wymaga, że odpowiedzialności za naruszenie art. 70 ustawy o ofercie nie wyłącza niewywiązywanie się przez Autoryzowanego Doradcę z obowiązku współpracy z podmiotem którego akcje zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Ciążą one bowiem na spółce publicznej, a nie na Autoryzowanym Doradcy.
Za naruszenie ww. obowiązków odpowiada spółka publiczna, a na Autoryzowanego Doradcę, który świadczył swoje usługi na rzecz spółki dopuszczającej się naruszenia przepisów, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może, w zależności od oceny stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia obowiązkom przez Autoryzowanego Doradcę, upomnieć Autoryzowanego Doradcę, nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł, zawiesić prawo do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślić go z listy.

Komisja nałożyła na Spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej, uwzględniając sytuację finansową spółki.

10.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

 • sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2017 r.,
11.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 1 sierpnia 2017 r.,
 • 29 sierpnia 2017 r.,
 • 12 września 2017 r.,
 • 26 września 2017 r.,
 • 10 października 2017 r.
______________________
1Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.