Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA

Data aktualizacji:


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przypomina, że 1 grudnia 2016 r. mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA.

Obowiązek złożenia oświadczeń FATCA, wynikający z umowy międzynarodowej zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z wykonującej tę umowę polskiej ustawy, dotyczy niektórych klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń.

W przypadku otrzymania pisma od instytucji finansowej lub informacji w systemie bankowości elektronicznej, wzywających do złożenia oświadczenia FATCA, klient powinien złożyć oświadczenie nie później niż do 1 grudnia 2016 r. 

Oświadczenia FATCA składają klienci, którzy zawarli umowy z instytucjami finansowymi w następujących okresach:
•    do dnia 30 czerwca 2014 r. – weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe, które mogą wystąpić do klienta o przedstawienie oświadczenia lub dokumentów pozwalających potwierdzić status podatkowy klienta;
•    od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. – jest obowiązek złożenia oświadczenia FATCA przez klienta, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów; obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych – posiadaczy rachunków depozytowych, których suma sald na 1 grudnia 2015 r. nie przekraczała 50 tys. USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie, a w przypadku pieniężnych umów ubezpieczenia – gdy ich wartość na 1 grudnia 2015 r. nie przekracza wyżej wskazanej kwoty;
•    od 1 grudnia 2015 r. – oświadczenie powinno zostać odebrane od klienta w toku procedury zawierania z nim umowy.

W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry klienta zostaną odblokowane.

Złożenie przez klienta fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną. W przypadku zmiany swojego statusu podatkowego USA, klient ma obowiązek aktualizacji oświadczenia.

Podstawa prawna:
•    Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1647).
•    Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r., poz. 1712 z późn. zm.).

_________________

1FATCA – ang. Foreign Account Tax Compliance Act – amerykańska regulacja o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych.

Do pobrania

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA

plik .pdf, 142,5kB
Pobierz