Komunikat z 298. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2016 r.

data aktualizacji 22 marca 2016


1.    W dwieście dziewięćdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:


•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Radosław Domagalski – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1.

2.    KNF jednogłośnie wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące:

•    badania adekwatności produktu,
•    systemu zarządzania produktem.

Rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu określają sposób, w jaki zakład ubezpieczeń powinien badać adekwatność produktu o charakterze inwestycyjnym do potrzeb i możliwości klienta. Rekomendacje są odpowiedzią na nieprawidłowości związane z dystrybucją tych produktów cechujących się złożonością i dużym stopniem skomplikowania. Uwzględniają także fakt, że produkty te są tak skonstruowane, że nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, a brak wystarczającej polityki informacyjnej ze strony zakładu ubezpieczeń i występującego w jego imieniu pośrednika ubezpieczeniowego powoduje, że klienci nie zawsze są świadomi ryzyka inwestycyjnego wyrażającego się w możliwości osiągnięcia zysków mniejszych niż zakładane, a nawet utraty części lub całości zainwestowanych środków pieniężnych. Zdarza się, że oferowane produkty nie są dostosowane do potrzeb i możliwości klientów, co wpływa utratę zaufania wobec zakładów ubezpieczeń.

Rekomendację będą także pomocne przy wdrażaniu przez zakłady ubezpieczeń regulacji zawartych w art. 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Powyższe regulacje nakładają na zakład ubezpieczeń obowiązek zaoferowania ubezpieczenia odpowiedniego do potrzeb ubezpieczającego, z uwzględnieniem jego wiedzy, doświadczenia i sytuacji finansowej, lecz z uwagi na wielość możliwych metod nie określają w jaki sposób zakład ubezpieczeń ma zbadać te potrzeby i możliwości. Rekomendacje KNF będą stanowiły wskazówkę dla zakładów ubezpieczeń, w jaki sposób mają badać możliwości i potrzeby klientów.

Z kolei efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wycofania produktu z rynku oraz wywiązania się zakładu ubezpieczeń z umownych zobowiązań, ma wpływ nie tylko na wyniki finansowe i wypłacalność zakładu ubezpieczeń, ale także na jakość relacji z klientami, co w konsekwencji przekłada się na zaufanie nie tylko do samego zakładu, ale do całego rynku finansowego. Rekomendacje dotyczące systemu zarządzania produktem stanowią ramy dla prawidłowej organizacji systemu zarządzania produktem oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. 

Projekty rekomendacji zostały skonsultowane z Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakładami ubezpieczeń, Polska Izbą Ubezpieczeń, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz pięcioma firmami audytorskimi badającymi sprawozdania zakładów ubezpieczeń. Częścią konsultacji była ocena przewidywanych skutków wprowadzenia rekomendacji.

Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do dnia 1 lipca 2016 r. albo, stosownie do art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poinformują KNF, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których KNF wydała rekomendacje.

Tekst rekomendacji dotyczących badania adekwatności produktu.

Tekst rekomendacji dotyczących systemu zarządzania produktem.

3.    Komisja podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Powszechnej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Powszechnej SKOK przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF w terminie 14 dni od dnia publikacji komunikatu, tj. do dnia 5 kwietnia 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji Powszechnej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

4.    KNF jednogłośnie ustanowiła z dniem 22 marca 2016 r. kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Panu Romanowi Wenerskiemu.

5.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Marcina Kotulskiego na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent – Life”
•    Pani Wioletty Morawskiej na stanowisko Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA.

6.    KNF odmówiła zatwierdzenia:

•    Pani Anieli Miszkiewicz na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Powstańców Śląskich

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Wyniki głosowania KNF: 6 głosów za odmową (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, J.Bartkiewicz, P.Nowak, Z.Sokal), 1 głos wstrzymujący się (R.Domagalski).

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez panią prezes. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację spółdzielczej kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ pani prezes na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła Domowi Maklerskiemu W Investments SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz doradztwa inwestycyjnego.

8.    KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  bezpośredniego nabycia przez Pana Adama Dakowicza akcji AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

9.    Komisja jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Alterco SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna2 oraz nałożyła na spółkę Alterco SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta:

•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 2012 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za 2012 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2013 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 7 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2013 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2013 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 2013 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za 2013 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 7 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2014 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia poprzez przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2014 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia z uwagi na nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 2014 r.,
•    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z uwagi na nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za 2014 r.,
•    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia z uwagi na nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2015 r.,
•    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia z uwagi na nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2015 r. oraz
•    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia z uwagi na nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2015 r.
Przekazywane przez spółki publiczne do publicznej wiadomości raporty okresowe, zawierające między innymi sprawozdania finansowe, przedstawiają kompleksowy obraz emitenta i są dla uczestników rynku kapitałowego podstawowym źródłem wiarygodnych danych na temat jego kondycji finansowej. Umożliwiają dokonanie analizy porównawczej w okresach sprawozdawczych, pozwalającej ocenić sytuację finansową, w jakiej znajduje się dana spółka, czy też porównać ją z sytuacją innych spółek. W celu ujednolicenia praktyki spółek publicznych i zapewnienia uczestnikom rynku dostępu do raportów okresowych różnych spółek w zbliżonym czasie, w Rozporządzeniu określono, w jakich terminach przedmiotowe raporty mają być publikowane.
W toku niniejszego postępowania administracyjnego ustalono, że Alterco SA (dalej „spółka”) począwszy od skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości jedenaście raportów okresowych po upływie określonych w rozporządzeniu terminów, natomiast pięciu raportów okresowych nie przekazała w ogóle.
Oznacza to, że obecnie brak jest w ogóle informacji o sytuacji finansowej spółki, ponieważ ostatnim raportem okresowym, który spółka przekazała do publicznej wiadomości był skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. z dnia 2 marca 2015 r., którego składnikiem było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 r. Inwestorzy nie mają zatem dostępu do kluczowych informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki, a w konsekwencji ewentualne decyzje inwestycyjne mogą podjąć jedynie w całkowitym oderwaniu od jej aktualnej sytuacji finansowej. Obrót akcjami spółki w praktyce może się zatem odbywać bez możliwości racjonalnej oceny ich wartości. Taka sytuacja jest fundamentalnie sprzeczna z najważniejszą regułą rynku kapitałowego, tj. zasadą transparentności, i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu na rynku regulowanym i środków finansowych zaangażowanych przez jego uczestników w akcje spółki. Raporty okresowe są źródłem informacji tak istotnych, że ustawodawca nie przewidział sytuacji usprawiedliwiających brak ich przekazania. Zatem ze wskazanych powyżej obowiązków nie mogły zwolnić spółki okoliczności przedstawiane w kolejnych raportach bieżących oraz przedstawione w toku postępowania. Dotychczasowe zachowanie spółki nie daje także rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości. W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę łącznie sankcje administracyjne w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz kary pieniężnej.

10.    KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę One-2-One SA karę pieniężną w wysokości 600 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta:
- nie wykonała obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, gdyż nie przekazała niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin:
1)    informacji poufnej o zawarciu w dniu 2 lipca 2012 r. listu intencyjnego z Domem Maklerskim IDM SA,
2)    informacji poufnej o zawarciu w dniu 14 sierpnia 2012 r. listu intencyjnego ze spółką MR Development sp. z o.o.,
- nienależycie wykonała obowiązek informacyjny wynikający z art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, gdyż:
3)    nie przekazała niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, informacji poufnej o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki pisma z dnia 12 kwietnia 2011 r. od Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w związku z postępowaniem podatkowym w sprawie konkursu „Sylwester w Dwójce 2009 / Noworoczny Konkurs SMS”, z którego wynikało, iż organ podatkowy rozważa nałożenie na Spółkę kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych, w związku z publikacją raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r., a przekazana informacja była nierzetelna, gdyż nie wskazywała wartości przychodu z ww. konkursu wyliczonej przez organ podatkowy i równoważnej wartości kary pieniężnej grożącej spółce i wskazywała błędną datę odbioru pisma,
4)    nie przekazała niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, informacji poufnej w związku z publikacją raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. o decyzji Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2012 r. dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2011 r., a przekazana informacja była nierzetelna, gdyż wskazywała na błędną datę odbioru decyzji,
5)    przekazała do publicznej wiadomości w dniu 6 stycznia 2011 r. (raport bieżący nr 3/2011) informację poufną o zawarciu w dniu 5 stycznia 2011 r. umowy inwestycyjnej pod warunkami zawieszającymi ze spółkami Blumerang PRE IPO SA i Abacab NT SA dotyczącej współpracy oraz sprzedaży udziałów w spółkach zależnych iFusion sp. z o.o. i Streemo sp. z o.o. i nabyciu udziałów w spółce Abacab NT SA, a przekazana informacja była niekompletna, ponieważ nie zawierała informacji o: (i) trzeciej stronie umowy, (ii) postanowieniach dotyczących sprzedaży przez One-2-One SA większościowego pakietu udziałów Streemo sp. z o.o., nabycia kolejnych akcji Abacab NT SA (części emisji serii C oraz nowej emisji D) oraz potrąceniu wierzytelności między One-2-One SA a Abacab NT SA oraz wartości tej transakcji, (iii) warunkach zawieszających dotyczących transakcji związanej ze spółką zależną iFusion sp. z o.o. i transakcji związanej ze spółką zależną Streemo sp. z o.o.,
- nie wykonała obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej
6)    w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), dalej rozporządzenie, gdyż nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta, raportu bieżącego o zawarciu w dniu 30 marca 2010 r. znaczącej umowy – umowy kredytu z Alior Bankiem SA,
7)    w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia, gdyż nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta, raportu bieżącego o zawarciu w dniu 1 grudnia 2011 r. znaczącej umowy – umowy kredytu z Alior Bankiem SA,
8)    w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia, gdyż nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta, raportu bieżącego o zawarciu w dniu 21 maja 2012 r. znaczącej umowy – porozumienia w sprawie spłaty wymagalnego zadłużenia z Alior Bankiem SA,
9)    w zw. z § 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia, gdyż nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta, raportu bieżącego o niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej – porozumienia z Alior Bankiem SA z dnia 21 maja 2012 r.,
10)    w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia, gdyż nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta, raportu bieżącego o rozwiązaniu w dniu 27 października 2011 r. umowy będącej znaczącą umową w momencie jej rozwiązywania, zawartej przez spółkę w dniu 30 marca 2010 r. umowy kredytu z Alior Bankiem SA,
11)    w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia, gdyż nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta, raportu bieżącego o rozwiązaniu w dniu 29 lutego 2012 r. umowy będącej znaczącą umową w momencie jej rozwiązywania, zawartej przez spółkę w dniu 1 grudnia 2011 r. umowy kredytu z Alior Bankiem SA,

- nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej:
12)    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011:
a)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 15 i 25 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, dalej MSR 1, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1274/2008  z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, dalej rozporządzenie WE Nr 1274/2008, gdyż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 dokonała w sposób nierzetelny ujawnień niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności ,
b)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z § 92 ust. 3 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 6 pkt 11 rozporządzenia, gdyż w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki (emitenta) za 2011 rok przedstawiła ocenę dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi w sposób nierzetelny i niekompletny,
c)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 9 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów”, dalej MSR 36, stanowiącego załącznik do rozporządzenia (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, dalej rozporządzenie WE Nr 1126/2008, gdyż przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 nie przeprowadziła testów na utratę wartości aktywów (oszacowania wartości odzyskiwalnej), tj. udziałów lub akcji spółek Blue-One SA i SkyCash Poland SA, 
d)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 10 b MSR 36, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, gdyż przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 nie przeprowadziła testów na utratę wartości firmy spółek Comtica sp. z o.o., One-2-One Mobile Ideas GmbH, Mobi Trust S.A. i Mobicert sp. z o.o.,
e)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 14 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, dalej również MSR 37, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, gdyż przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 nie ujęła rezerwy z tytułu przyszłej kary pieniężnej w związku z wydaniem decyzji przez Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 8 czerwca 2011 r. w związku z postępowaniem podatkowym w sprawie konkursu pt. „Sylwester w Dwójce 2009 / Noworoczny Konkurs SMS”,
13)    w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2011:
a)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 15 i 25 MSR 1, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1274/2008, gdyż w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 dokonała w sposób nierzetelny ujawnień niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności,
b)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 6 pkt 11 rozporządzenia, gdyż w sprawozdaniu z działalności Spółki za 2011 rok przedstawiła ocenę dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, w sposób nierzetelny i niekompletny,
c)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 9 MSR 36, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, gdyż przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 nie przeprowadziła testów na utratę wartości aktywów (oszacowania wartości odzyskiwalnej), tj. udziałów lub akcji spółek Comtica sp. z o.o., Blue-One S.A., SkyCash Poland SA i Mobicert sp. z o.o., 
d)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 37, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, gdyż przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 nie ujęła rezerwy z tytułu przyszłej kary pieniężnej w związku z wydaniem decyzji przez Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 8 czerwca 2011 r. w związku z postępowaniem podatkowym w sprawie konkursu pt. „Sylwester w Dwójce 2009 / Noworoczny Konkurs SMS”,
14)    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku:
a)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 47 MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, dalej MSR 39, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, gdyż przy sporządzaniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku nie ujęła odsetek ustawowych od zobowiązań przeterminowanych,
b)    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zw. z par. 47 MSR 39 stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, gdyż przy sporządzaniu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku nie ujęła odsetek ustawowych od zobowiązań przeterminowanych,
15)    w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 pkt 4, 5 i 6 w zw. z § 3 ust. 1 rozporządzenia, gdyż przekazała do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2012 r. raport bieżący nr 17/2012 o powołaniu osoby nadzorującej, który nie został sporządzony w sposób kompletny, gdyż:
-   zawierał niepełną informację o posiadanym przez tę osobę wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
-   zawierał informację o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta bez oceny, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i
-    nie zawierał informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
16)    w zw. z § 38 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 100 ust. 8 rozporządzenia, gdyż nie przekazała w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie, które odbyło się 29 czerwca 2012 r., ich treści oraz treści załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również informacji o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (raport bieżący nr 15/2012 z 6 lipca 2012 r.),
- nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy zmieniającej, gdyż nie przekazała niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin:
17)    informacji poufnej o oddaleniu wniosku Digital Virgo SA o ogłoszenie upadłości spółki (postanowienie sądu z dnia 1 października 2014 r. w sprawie sygn. XI GU 165/14), a przekazana informacja była nierzetelna, ponieważ nie wskazywała przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości i czy orzeczenie sądu stało się prawomocne (raport bieżący nr 12/2014 z 5 listopada 2014 r.),
oraz
18)    nie wykonała obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, gdyż nie przekazała Komisji wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich – nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia, tj. nie później niż do 28 czerwca 2012 r.,
19)    nie wykonała obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, gdyż nie przekazała do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje spółki, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, której akcje były dopuszczone do obrotu na głównym rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Na dzień wydania decyzji akcje spółki nie są już notowane na ww. rynku, gdyż Uchwałą nr 600/2015 zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 23 czerwca 2015 r. postanowiono o wykluczeniu z dniem 21 lipca 2015 r. ich z obrotu giełdowego. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Wielokrotne naruszenia dotyczyły niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 i 70 pkt 2 i 3 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy zmieniającej. Miały one miejsce w latach 2010-2014, tj. w okresie, kiedy spółka była emitentem, którego akcje dopuszczone były do obrotu.
Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy publikacja raportów bieżących i okresowych oraz informacji poufnych w sposób i w terminach przewidzianych prawem. Dodatkowo na spółkach publicznych ciążą obowiązki informacyjne związane z ujawnianiem struktury akcjonariatu na walnym zgromadzeniu. Terminowa i należyta publikacja ww. informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym.
Spółka nie opublikowała informacji poufnych o zawarciu dwóch listów intencyjnych (2 lipca 2012 r. z Domem Maklerskim IDM SA oraz 14 sierpnia 2012 r. z MR Development sp. z o.o.), co skutkowało po stronie inwestorów kilkumiesięcznym brakiem informacji, o tym, że spółka podejmuje działania mające na celu zaradzenie trudnej sytuacji finansowej, w jakiej wówczas znalazła się.
One-2-One SA również nienależycie wykonała obowiązki informacyjne związane z publikacją informacji poufnych: (i) o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki pisma z dnia 12 kwietnia 2011 r. od Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w związku z postępowaniem podatkowym w sprawie konkursu „Sylwester w Dwójce 2009 / Noworoczny Konkurs SMS”, z którego wynikało, iż organ podatkowy rozważa nałożenie na Spółkę kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych o wartości powyżej 7 mln zł, (ii) informacji poufnej w związku z publikacją raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. o decyzji Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2012 r. dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2011 r., (iii) o zawarciu w dniu 5 stycznia 2011 r. umowy inwestycyjnej pod warunkami zawieszającymi ze spółkami Blumerang PRE IPO SA i Abacab NT SA dotyczącej współpracy oraz sprzedaży udziałów w spółkach zależnych iFusion sp. z o.o. i Streemo sp. z o.o. i nabyciu udziałów w spółce Abacab NT SA Poznaniu oraz (iv) o oddaleniu wniosku Digital Virgo SA o ogłoszenie upadłości spółki (postanowienie sądu z dnia 1 października 2014 r. w sprawie sygn. XI GU 165/14). Nieterminowa i nierzetelna informacja o piśmie organu podatkowego przedłużyła okres niewiedzy inwestorów w zakresie toczącego się postępowania oraz skali potencjalnego zagrożenia dla finansów spółki związanego z nałożeniem kary pieniężnej. Komisja podkreśla, iż była to pierwsza informacja opublikowana przez spółkę odnosząca się do przedmiotowego postępowania administracyjnego po niespełna roku od jego wszczęcia. Nieterminowa i nierzetelna informacja o decyzji Dyrektora Izby Celnej zaś, nieznacznie, ale również przedłużała okres, w którym inwestorzy pozbawieni byli rzetelnych i aktualnych informacji o spółce. W zakresie ww. umowy inwestycyjnej mimo terminowej publikacji raportu spółka pozbawiła inwestorów informacji o części jej postanowień, w tym dotyczących trzeciego kontrahenta, postanowień odnoszących się do drugiej ze spółek zależnych One-2-One SA, których dotyczyła umowa oraz warunków zawieszających. Spółka bowiem samowolnie podzieliła informację i opublikowała jej część. Natomiast informacja o oddaleniu wniosku o upadłość spółki z powodu niewystarczających środków na jego przeprowadzenie, potwierdziłaby niekorzystną sytuację finansową spółki. Sąd decydując bowiem o oddaleniu z ww. przyczyny wniosku ocenił, iż dłużnik nie ma majątku, który wystarczyłby chociażby na zapłatę kosztów sądowych, a wierzyciel nie wykazał w postępowaniu, by stan rzeczy był odmienny. Prawomocność zaś takiego orzeczenia wywołuje z mocy prawa skutek w postaci zniesienia dematerializacji akcji emitenta po upływie 6 miesięcy – co m.in. skutkuje niepodleganiem obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie.
Spółka ponadto nie wykonała kilku obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów bieżących, w tym o: zawarciu znaczących umów z Alior Bankiem SA w dniach 30 marca 2010 r., 1 grudnia 2011 r. i 21 maja 2012 r., niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej, rozwiązaniu umów będących znaczącymi umowami w momencie ich rozwiązywania, tj. 27 października 2011 r. i 29 lutego 2012 r. W przypadku współpracy z Alior Bankiem SA – mimo wprost wyrażonych w rozporządzeniu obowiązków – spółka zignorowała nałożone na nią rozporządzeniem obowiązki informacyjne. Tylko część informacji o współpracy z Alior Bankiem SA umieściła w raportach okresowych. Większość ze wskazanych informacji była istotna dla spółki w kontekście jej sytuacji finansowej.
Dodatkowo spółka nienależycie wykonała obowiązek informacyjny związany ze sporządzeniem jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych (za rok 2011 oraz za I półrocze 2012 roku). Spółka bowiem jako jednostka dominująca grupy kapitałowej sporządzała skonsolidowane sprawozdania finansowe i sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. W odniesieniu do skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011 zidentyfikowane przez Komisję nieprawidłowości dotyczyły: (i) nierzetelnych ujawnień niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 (MSR 1), (ii) oceny dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki za 2011 rok, (iii) nieprzeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów (oszacowania wartości odzyskiwalnej), tj. udziałów lub akcji spółek z grupy kapitałowej, przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 (MSR 36), (iv) nieprzeprowadzenia testów na utratę wartości wartości firmy spółek Comtica sp. z o.o., One-2-One Mobile Ideas GmbH, Mobi Trust S.A. i Mobicert sp. z o.o. (MSR 36), (v) braku ujęcia rezerwy z tytułu przyszłej kary pieniężnej w związku z wydaniem decyzji przez Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 8 czerwca 2011 r. w związku z postępowaniem podatkowym w sprawie konkursu pt. „Sylwester w Dwójce 2009 / Noworoczny Konkurs SMS”. W odniesieniu zaś do raportu rocznego za rok 2011 – z wyjątkiem naruszenia odnoszącego się do utraty wartości firmy – ustalenia Komisji były analogiczne. Natomiast co do skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku Komisja stwierdziła brak ujęcia odsetek ustawowych od zobowiązań przeterminowanych zarówno przy sporządzaniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak i skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego. One-2-One SA również nienależycie wykonała obowiązki informacyjne w związku z publikacją raportów bieżących nr 17/2012 z 31 sierpnia 2012 r. i nr 15/2012 z 6 lipca 2012 r. o powołaniu osoby nadzorującej i treści uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Spółka – dopuszczając się naruszenia obowiązków informacyjnych związanych ze sprawozdawczością finansową – w szczególności przyczyniła się do tego, że raporty okresowe, których nieprawidłowości dotyczą, nie były sporządzone w sposób rzetelny i kompletny, a także umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Nieujęcie rezerwy na przyszłą karę pieniężną oraz nieprzeprowadzenie testów na utratę wartości aktywów skutkowały tym, że ujawnione w sprawozdaniach finansowych dane nie były rzetelne (np. wartość aktywów lub straty netto wykazywanej przez spółkę). 
Dodatkowo One-2-One SA nie wykonała obowiązków wynikających z art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie nie przekazując Komisji wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich – nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia, tj. nie później niż do 28 czerwca 2012 r. oraz nie przekazując do publicznej wiadomości, Komisji, oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje spółki, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Jeden ze wskazanych obowiązków informacyjnych pozwala Komisji na zapoznanie się z listą akcjonariuszy deklarujących swoje uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, drugi zaś – pozwala nadzorcy oraz „rynkowi” poznanie kręgu faktycznie uczestniczących w WZ znaczących akcjonariuszy. Oba obowiązki przyczyniają się do transparentności przeprowadzania przez spółki publiczne zgromadzeń akcjonariuszy, co w przypadku spółki publicznej będącej jednocześnie emitentem, którego akcje dopuszczone są do obrotu, ma szczególne znaczenie wobec jej uczestnictwa na rynku wrażliwym na informacje.
Komisja w postępowaniu wykazała wielokrotne naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed i po wejściu w życie ustawy zmieniającej, którymi ustawodawca obciążył emitentów papierów wartościowych lub spółki publiczne, a naruszenia te miały miejsce w okresie czterech lat. W ocenie Komisji sumienne i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji bieżących, poufnych oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo. W przypadku zaś spółki całokształt okoliczności stwierdzonych naruszeń wskazuje na niestaranny sposób prowadzenia polityki informacyjnej.
Dziewiętnastokrotne naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych – poprzez nienależyte wykonanie lub ich niewykonanie – przyczyniło się do naruszenia kluczowej dla funkcjonowania rynku kapitałowego zasady transparentności. Natomiast ujawnienie precyzyjnych, wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych, buduje trwałe zaufanie inwestorów i umożliwia opartą na odpowiednich informacjach ocenę ich wyników oraz aktywów. Wpływa to na poprawę ochrony inwestorów oraz skuteczność funkcjonowania rynku (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 września 2012 r. VI SA/Wa 714/12, publik. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

11.    Komisja, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła wzorzec umowy kredytu oraz umorzyła, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w części dotyczącej zatwierdzenia wzorca umowy pożyczki.

     Zatwierdzony wzorzec umowy uwzględnia uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym przeprowadzonym przez KNF oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

12.    Komisja jednogłośnie zezwoliła Infovide – Matrix SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 12 kwietnia 2016 r.

13.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

•    MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
SA, MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
•    PKO BP Bankowy Otwartego Funduszu Emerytalnego
oraz PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
•    Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska
SA.


14.    KNF jednogłośnie nałożyła na 16 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 14 biura i 500 złotych na 2 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III lub IV kwartale 2014 r., w 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 2 spółki z o.o. oraz 14 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

15.    KNF zapoznała się z Wynikami Badania i Oceny Nadzorczej (BION) domów maklerskich za 2015 r.

16.    KNF zapoznała się z informacjami na temat:

•    planów finansowych banków na 2016 r.,
•    wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych,
•    działalności Sądu Polubownego przy KNF za 2015 r.

17.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    5 kwietnia 2016 r.
•    19 kwietnia 2016 r.
•    10 maja 2016 r.
•    24 maja 2016 r.
•    7 czerwca 2016 r.
•    21 czerwca 2016 r.
•    5 lipca 2016 r.

_________________
1
Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 15a komunikatu.

2 Decyzja KNF w zakresie bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku: 1) jeśli spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; jeśli spółka nie podejmie decyzji KNF, doręczenie zostanie uznane za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu przechowywania pisma przez operatora pocztowego (14 dni od daty pierwszego awizo); 2) jeśli spółka złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF – w dniu doręczenia drugoinstancyjnej decyzji KNF w przypadku utrzymania przez KNF w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu.