Q&A dla towarzystw funduszy inwestycyjnych dotyczący sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych do UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dla towarzystw funduszy inwestycyjnych dotyczący sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych do UKNF

Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych należy raportować w polu SerieNumber powinno wynikać z postanowień statutu i warunków emisji, być unikalne i konsekwentnie stosowane we wszystkich formularzach ESPI przesyłanych do KNF. Oznaczenie serii wprowadzone do formularza podczas raportowania przydziału certyfikatów nowej emisji na formularzu „PC_30.06.17” powinno być stosowane w sposób spójny zarówno w kolejnych plikach TFIWANCI, jak i przy przekazywaniu danych dotyczących wykupów certyfikatów inwestycyjnych na formularzu „WCI_30.06.17”.
Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której raport o przydziale nowej serii „PC_30.06.17” posługuje się oznaczeniem „Z6”, plik TFIWANCI posługuje się oznaczeniem „ZVI”, a dane o wykupie na formularzu „WCI_30.06.17” oznaczeniem „Z EM VI”.

Pole dotyczące oznaczenia emisji IssueCode jest polem obowiązkowym i w przypadku, gdy nie ma oznaczenia emisji, w tym polu należy powtórzyć oznaczenie serii z pola SerieNumber.

Jednym z pojawiających się błędów w sposobie raportowania oznaczenia emisji w pliku TFIWANCI jest wypełnianie pola IssueCode numerem porządkowym z sekwencji. Należy podkreślić, że w polu IssueCode nie należy nadawać numerów porządkowych serii z sekwencji tj. 1 dla serii A, 2 dla serii B, 3 dla serii C, gdyż w przypadku wykupu serii B seria C otrzyma z sekwencji numer porządkowy 2, co oznacza brak konsekwencji w oznaczaniu serii i emisji (seria C będzie raportowana z oznaczeniem emisji 2 i 3). W przypadku, gdy z dokumentów wynika taki sposób raportowania np. IssueCode = 3 oraz SerieNumber = C to takie oznaczenie musi być stosowane konsekwentnie do momentu wykupienia ostatniego certyfikatu inwestycyjnego oznaczonego w ten sposób.

Dane przesłane formularzem „WANCI_30.06.17”, należy korygować formularzem „WANCI_30.06.17”, a dane przesłane w formie pliku TFIWANCI należy korygować plikiem TFIWANCI.

Przykład:
Dane o wycenie plikiem TFIWANCI po raz pierwszy zostały przesłane do KNF za dzień wyceny 30 czerwca 2020 r. Tym samym w przypadku konieczności zaraportowania/skorygowania danych za dzień wyceny 1 czerwca 2020 r. należy przesłać dane wówczas obowiązującym formularzem WANCI_30.06.17 z konta odpowiedniego funduszu.

Dopuszczalne jest przesłanie danych historycznych plikiem TFIWANCI, ale tylko dane funduszy, które na dany dzień wyceny nie zostały zaraportowane do KNF formularzem ESPI „WANCI_30.06.17”.

Ze względu na nowy sposób raportowania oparty na plikach załączanych do formularza ESPI, każdy formularz „TFI-WANCI_30.06.20” powinien otrzymać kolejny numer raportu. 

W przypadku korygowania pliku podstawowego mającego w nazwie oznaczenie „000”, który został przesłany raportem bieżącym (formularzem ESPI) o numerze 10/2020 należy przesłać plik korekty z oznaczeniem 001 z kolejnym numerem raportu bieżącego wynikającym z sekwencji (np. 11/2020 jeśli nie było innych raportów bieżących).

W szczególności ten sposób raportowania należy stosować, gdy w bieżącym dniu konieczne będzie przesłanie kilku plików TFIWANCI np. jednego podstawowego i 3 korekt. W takiej sytuacji należy przesłać raport bieżący z kolejnym numerem w ww. przykładzie będzie to numer 12/2020, do którego zostaną dołączone 4 pliki.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole