Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kar pieniężnych na (...)

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 14 lipca 2022 r. decyzję nakładającą na (...)1  kary pieniężne w wysokości:

a) 640 000 zł za niezawiadomienie AQT WATER SA („Spółka”) i Komisji o zmianie 14 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 1%, 
b) 640 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 15 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, 
c) 610 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 17 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, 
d) 610 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 20 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, 
e) 620 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 22 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, 
f) 620 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 23 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, 
g) 620 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 24 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, 

h) 620 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 27 lipca 2020 r. udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, 

co stanowiło naruszenia 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), oraz:

i) 670 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 16 lipca 2020 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 50%, 
j) 640 000 zł za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 29 lipca 2020 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 33 1/3%, 
k) 640 000 zł  za niezawiadomienie Spółki i Komisji o zmianie 30 lipca 2020 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 33%, 
l) 100 000 zł za niezawiadomienie Komisji oraz zawiadomienie Spółki z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 3 oraz 6-9 ustawy o ofercie o zmianie 28 września 2020 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 20%, 

m) 100 000 zł za niezawiadomienie Komisji oraz zawiadomienie Spółki z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 2-3 oraz 6-9 ustawy o ofercie o zmianie 29 września 2020 r. udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%, 

co stanowiło naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

(...)1  był większościowym akcjonariuszem Spółki, od momentu jej zawiązania, a w okresie przeprowadzania wymienionych transakcji na akcjach Spółki sprawował w niej funkcję prezesa zarządu. Od 10 lipca 2020 r. do 25 września 2020 r. (...)1  zmniejszał swój stan posiadania akcji Spółki. W wyniku przeprowadzonych transakcji, jego stan posiadania akcji Spółki zmniejszył się z 59,06% do 2,36% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki. (...)1  nie wywiązywał się przy tym ze spoczywającego na nim obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o zmianie wynikającej ze zbycia akcji spółki publicznej. Spowodowało to brak wiedzy uczestników rynku w ustawowym terminie o zmniejszaniu przez niego zaangażowania w akcje Spółki. Łącznie (...)1  trzynastokrotnie naruszył art. 69 ustawy o ofercie. Naruszenia te dotyczyły istotnych progów tj. 50%, 33 1/3%, 33%, 20%, 5% oraz zmiany o co najmniej 1% powyżej 33% i odnosiły się do wycofywania się prezesa Spółki z zaangażowania w jej akcjonariat. W wyniku podejrzenia naruszenia obowiązków informacyjnych 12 sierpnia 2020 r. doszło do zawieszenia obrotu akcjami Spółki (obrót został wznowiony 2 września 2020 r.).

Celem art. 69 ustawy o ofercie, nakazującego ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji przez akcjonariuszy, jest zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Uregulowania te pozwalają śledzić pozostałym uczestnikom rynku zmiany zaangażowania znacznych inwestorów w akcjonariat spółki publicznej, co stanowi realizację zasady transparentności rynku kapitałowego. Zasada transparentności jest podstawą rynku kapitałowego, bez której nie mógłby on prawidłowo funkcjonować. Zgodnie z tą zasadą całość infrastruktury rynku kapitałowego ma służyć równemu dostępowi do informacji. Zasada ta jest tak istotna dlatego, że rynek kapitałowy jest szczególnie wrażliwy na informacje dotyczące instrumentów finansowych. Informacje te mogą wpływać na aktualny i przyszły kurs rynkowy papierów wartościowych.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez (...)1  ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Stanowi bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa. 

Mając na uwadze wagę naruszeń popełnionych przez (...)1 , wielkości pakietu, który posiadał przed transakcją i po, jak również wartości poszczególnych transakcji i ich wolumenu, Komisja zdecydowała, że nałożenie na niego łącznej kary za wszystkie naruszenia ustawy o ofercie nie spełni swojej funkcji. Działania (...)1  zasługują na stanowczą reakcję Komisji, która zdecydowała o nałożeniu kar odrębnie za każdy z popełnionych przez niego czynów. Wysokość kar łącznie wynosi 7 130 000 zł. 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 000 000 zł, odrębnie za każde naruszenie.

9 czerwca 2022 r. Komisja wydała decyzję nakładającą na (...)1 karę pieniężną w wysokości 1 950 000 zł za naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie transakcji na własny rachunek na akcjach Spółki, w okresie od 10 lipca 2020 do 4 sierpnia 2020 r., tj. w okresie częściowo pokrywającym się z okresem, którego dotyczy decyzja z 14 lipca 2022 r. Decyzja z 9 czerwca 2022 r. nie jest ostateczna. 

______________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych