Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 kwietnia 2022 r.

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Agnieszki Kwiatkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim
 • Katarzyny Dudczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu
 • Grzegorza Borczyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim

2. Komisja jednogłośnie zakazała spółce:

 • TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu 

wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, w związku z rażącym naruszeniem przez tę spółkę warunków do prowadzenia działalności w charakterze małej instytucji płatniczej, a także obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

 • bezpośredniego nabycia akcji MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) przez NN Continental Europe Holdings B.V. z siedzibą w Hadze („NN CEH”)
 • pośredniego nabycia akcji Towarzystwa przez NN Group N.V. z siedzibą w Amsterdamie („NN Group”)

w liczbie zapewniającej przekroczenie przez NN CEH i NN Group jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa. Termin nabycia akcji Towarzystwa ustalono do 31 maja 2022 r. 

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

 • bezpośredniego nabycia akcji MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie („MetLife”) przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie („NN TUnŻ”)
 • pośredniego nabycia akcji MetLife przez NN Group N.V. z siedzibą w Amsterdamie („NN Group”)

w liczbie zapewniającej przekroczenie przez NN TUnŻ i NN Group jednej dziesiątej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej dziesiątej udziału w kapitale zakładowym MetLife. Termin nabycia akcji MetLife ustalono do 31 maja 2022 r. 

5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:

 • Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie – z dniem 28 kwietnia 2022 r.

6. Komisja zapoznała się z:

 • informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych - informacja cykliczna wg stanu na koniec lutego 2022 r.
 • informacją o wynikach procesu BION sektora banków spółdzielczych i zrzeszających za 2021 r.
 • informacją o sytuacji finansowej domów maklerskich wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
 • podsumowaniem czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i krajowych instytucjach płatniczych za rok 2021
Do pobrania

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 kwietnia 2022 r.

plik .pdf, 434,8kB
Pobierz