Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat dot. wydania ostatecznej decyzji ws. nałożenia kary pieniężnej na byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 11 lutego 2022 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 grudnia 2020 r. nakładającą na (...)1 byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA, „Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 800 000 zł

za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:

a) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., 
b) raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., 
c) skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,
d) raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Po przeanalizowaniu wniosku (...)1 o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 000 000 zł.

______________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.