Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Wyniki PKO Banku Polskiego oraz Pekao SA w europejskich stress testach

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Dostępne są wyniki europejskich stress testów zainicjowanych i koordynowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA). 

Badaniem objęto 50 kluczowych banków działających w Unii Europejskiej (UE) i Norwegii, stanowiących około 70% aktywów sektora bankowego, a prognozy zostały przygotowane na najwyższym stopniu skonsolidowania w UE. W badaniu EBA bezpośrednio uczestniczyły dwa banki z Polski: PKO Bank Polski SA oraz Pekao SA. Prognozy banków zostały przygotowane w 3-letnim horyzoncie czasowym (lata 2021-2023) przy założeniu stałego bilansu z grudnia 2020 r. (tzn. bez uwzględnienia dostosowania strategii oraz akcji zarządczych banków do sytuacji kryzysowej).

W badaniu wykorzystano dwa scenariusze makroekonomiczne, opracowane przy współpracy EBC, ESRB oraz pozostałych banków centralnych UE, zgodnie z którymi banki miały przedstawić swoje prognozy:

  • scenariusz bazowy,

  • scenariusz szokowy zakładający materializację zidentyfikowanych ryzyk.

Więcej informacji o wynikach badania dostępnych jest na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) - https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing

Sytuacja polskiego systemu bankowego

Sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Banki stopniowo odbudowują rentowność, która w 2020 r. była pod silną presją skutków pandemii Covid-19 oraz ryzyka prawnego wynikającego z portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. W 2021 r. powyższe ryzyka są nadal aktualne i oddziałują głównie na rentowność i jakość należności. UKNF na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w sektorze i w poszczególnych bankach.

W ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Prowadzona przez KNF konsekwentna polityka dywidendowa umożliwiła zbudowanie odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (wybuch pandemii Covid-19 dodatkowo pogłębiony zgodnie z założeniami scenariusza szokowego) zapewniają stabilne funkcjonowanie banków.
Do pobrania

Wyniki PKO Banku Polskiego oraz Pekao SA w europejskich stress testach

plik .pdf, 413,8kB
Pobierz