Komunikat dot. raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy 2020 przekazanych w formacie ESEF

data aktualizacji

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Transparency1, emitenci papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym mieli możliwość sporządzać swoje raporty roczne zgodnie z wymogami ESEF2 począwszy od raportów za rok obrotowy 2020. UKNF przygotował rozwiązania umożliwiające publikację takich raportów za pomocą ESPI3.  

Do końca pierwszego półrocza 2021 r. przypadał termin publikacji większości raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych polskich emitentów za rok obrotowy rozpoczynający się w 2020 r. W tym czasie raporty w formacie ESEF za rok obrotowy 2020 przekazało 149 emitentów. Wśród podmiotów, które zastosowały wymogi ESEF 126, emitentów sporządziło zarówno raporty roczne, jak i skonsolidowane raporty roczne, a 23 wyłącznie (tzw. jednostkowe) raporty roczne. W tym wśród podmiotów, które opublikowały raporty w formacie ESEF, znajduje się aż 16 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz ponad 50% spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Jednocześnie łączna kapitalizacja rynkowa spółek, które skorzystały z formatu ESEF stanowi ok. 80% łącznej kapitalizacji wszystkich polskich spółek, których akcje są notowane na rynku regulowanym w Polsce.

Roczne raporty podlegają walidacji w momencie ich przekazania do publicznej wiadomości za pomocą ESPI. Spośród 126 skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będących elementami raportów skonsolidowanych, sporządzonych w formacie ESEF, 108 zostało zwalidowanych pomyślnie, natomiast tylko w przypadku 18 zostały zidentyfikowane błędy wymagające analizy emitenta w celu stwierdzenia zasadności przekazania korekty. Jednocześnie wszystkie sprawozdania finansowe, będące elementami (tzw. jednostkowych) raportów rocznych, w zakresie wymogów ESEF związanych z obowiązującym formatem xhtml, zostały zwalidowane pomyślnie. 

Przypominamy, że wszystkie raporty roczne za rok obrotowy 2021 obowiązkowo będą musiały zostać sporządzone w formacie ESEF. UKNF liczy, że doświadczenia pierwszego zastosowania ESEF w 2021 r., zarówno z perspektywy emitentów, biegłych rewidentów, dostawców rozwiązań informatycznych oraz samego UKNF przyniosą dodatkową korzyść w 2022 r., przy sporządzaniu oraz publikacji raportów okresowych za kolejny rok obrotowy.  

Jednocześnie zachęcamy do zapoznawania się z materiałami i do śledzenia bieżących publikacji dotyczących ESEF na naszej stronie internetowej.  

____________________ 

1Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE
2Jednolity Elektroniczny Format Raportowania
3Elektroniczny System Przekazywania Informacji