Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat UKNF ws. realizacji obowiązków wynikających z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że przeprowadził analizę w zakresie realizacji przez wybraną grupę podmiotów obowiązków wynikających z art. 52 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 t.j., dalej: ukk).

Zgodnie z treścią art. 52 ukk kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. Podstawową przesłanką, od której ustawodawca uzależnił rozliczenie kredytu jest dokonanie spłaty kredytu przez konsumenta w całości. Użyte w art. 52 ukk pojęcie rozliczenia powinno być rozumiane w kategoriach prawnych jako spełnienie świadczenia, do którego zobowiązany jest kredytodawca, nie zaś wyłącznie rozliczenie rachunkowe (sporządzenie bilansu należności). Kredytodawca jest zatem zobowiązany do dokonania z kredytobiorcą rozliczenia kredytu w rozumieniu dokonania na jego rzecz zwrotu środków pieniężnych z tytułu rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia przedterminowej spłaty kredytu. W tym terminie należne kredytobiorcy środki pieniężne powinny wpłynąć na jego rachunek bankowy. W ocenie UKNF jeżeli kredytodawcy nie jest znany rachunek bankowy kredytobiorcy, w tym terminie kredytodawca powinien zażądać od niego wskazania numeru rachunku bankowego do rozliczenia kredytu lub innej formy zwrotu środków pieniężnych (np. przekaz pocztowy).

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że dla kredytodawców co do zasady rozliczeniem kredytu jest automatyczne pozostawienie kwoty rozliczenia na indywidualnym rachunku bankowym kredytobiorcy lub na rachunku technicznym przeznaczonym do obsługi kredytu, w sytuacji gdy kredytobiorca nie posiada rachunku płatniczego u kredytodawcy. W tym drugim przypadku, kredytodawcy zazwyczaj podejmują próby kontaktu z kredytobiorcą w formie telefonicznej lub listownej w celu ustalenia sposobu przekazania środków, choć jak wynika z przeprowadzonej analizy, zidentyfikowano przypadki braku inicjowania takiego kontaktu w ogóle oraz przypadki braku skutecznego kontaktu z kredytobiorcą w celu ustalenia sposobu rozliczenia przedterminowej spłaty kredytu.

Biorąc powyższe pod uwagę, UKNF oczekuje, że kredytodawcy w ramach dobrej praktyki rynkowej wprowadzą wewnętrzne rozwiązania systemowe, które zagwarantują realizację obowiązku wynikającego z art. 52 ukk z należytą starannością, w szczególności skutecznie wyeliminują ryzyko braku poinformowania kredytobiorcy o należnych mu środkach z tytułu rozliczenia wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu oraz ryzyko braku zwrotu środków należnych kredytobiorcy z tego tytułu w terminie przewidzianym ustawą o kredycie konsumenckim.

Do pobrania

Komunikat UKNF ws. realizacji obowiązków wynikających z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim

plik .pdf, 406,6kB
Pobierz