Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 lipca 2020 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 

1. Komisja jednogłośnie zmieniła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez KNF spółce: 

 • Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę Spółkę usług płatniczych o usługę przekazu pieniężnego, usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS). 

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Agnieszki Janc na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB 

 • Arkadiusza Wiśniewskiego na Członka Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem 

3. Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 28 maja 2019 r.1; nakładającą na ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: ORIGIN TFI SA”): 

 • karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych w związku z naruszeniem przez ORIGIN TFI SA art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z pozostawaniem jedynym uczestnikiem 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, dłużej niż przez okres 6 miesięcy oraz art. 246 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy w związku z brakiem podjęcia czynności w zakresie likwidacji tych funduszy. 

W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez ORIGIN TFI SA we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji. 

4. Komisja zapoznała się: 

 • z raportem o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2020 r. 

 • ze sprawozdaniem z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2019 r.

_________________ 

1Pkt. 11. komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 maja 2019 r. dotyczący nałożenia kary na ORIGIN TFI SA (https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=65818&p_id=18)