Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi spółki Gaming Factory SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 31 lipca 2020 r. obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory SA.

Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. Spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r. 

Zgodnie z § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 powyższego rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, wspomniany wyżej termin przedłużony został o 60 dni. 

W związku z tym, Spółki obowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.