Formularz Naruszenia MAR

Naruszenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
„Nadużycia MAR”
 
Dane zgłaszającego


 
A. Rodzaj naruszenia


 
B. Wskazanie instrumentu finansowego/Emitenta którego dotyczy naruszenie 
C. Wskazanie podmiotu/osoby wskazywanego jako naruszający MAR


 
D. Relacje zawiadamiającego z podmiotem objętym zawiadomieniem
 
E. Czas, sposób i okoliczności wejścia zawiadamiającego w posiadanie informacji będących przedmiotem zawiadomienia


 
F. Możliwie konkretny opis naruszenia (wskazanie tam gdzie jest to możliwe np. rachunków objętych podejrzeniem, podmiotów prowadzących te rachunki, konkretnych informacji poufnych, konkretnych rekomendacji, konkretnych zachowań w określonym czasie i jeśli to możliwe w odniesieniu do konkretnych zdarzeń/instrumentów itd.) 


 
G. Dokumenty/materiały uprawdopodabniające wystąpienie ww. okoliczności (załącznik)


 
H. Czy w tej sprawie zawiadamiający złożył osobne zawiadomienie do innych organów państwowych


captcha


* - oznaczono pola wymagane