Stanowiska UKNF

data aktualizacji 05 czerwca 2020

icon_doc_pdf_small  Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu

icon_doc_pdf_small  Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązku okresowej zmiany biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie specyficznych aspektów dotyczących komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie spełniania kryterium niezależności członka komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 66 ust. 9 ustawy o rachunkowości

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie rotacji firm audytorskich

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie nowych regulacji dot. komitetów audytu

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczącego świadczenia przez firmy audytorskie usług w zakresie badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

icon_doc_pdf_smallEuropejskie regulacje obowiązujące jednostki zainteresowania publicznego