Stanowiska KNA, MF, PIBR - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Stanowiska Komisji Nadzoru Audytowego (KNA)

Stanowiska Ministerstwa Finansów

Zestaw odpowiedzi na niżej podane pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 - dalej: ustawa o biegłych rewidentach), w następującym zakresie:

1.    Na jaki okres należy zawierać umowy o badanie ustawowe sprawozdań finansowych po wejściu w życie przepisów ustawy o biegłych rewidentach wprowadzającej zmiany w przepisach art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości?
2.    Jak liczy się maksymalny okres trwania zlecenia badania sprawozdań finansowych jednostki zainteresowania publicznego (dalej: JZP), po którym następuje obowiązkowa zmiana firmy audytorskiej zgodnie z wymogami rozporządzenia UE nr 537/2014 oraz ustawy o biegłych rewidentach?
3.    Od kiedy obowiązuje zakaz świadczenia usług, o których mowa w art. 136 ustawy o biegłych rewidentach, dodanych do czarnej listy usług zabronionych, określonej w przepisach unijnych (art. 5 ust. 1 rozporządzenia UE nr 537/2014)?


Stanowiska Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR)

Informacja PIBR nt. opublikowanego przez KNA Komunikatu w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Dodatkowo na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakładce Aktualności zostały opublikowane następujące materiały/informacje:

1. Przykładowe raporty z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego (publikacja 21 sierpnia 2017).
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/712,PIBR-przygotowala-przykladowe-raporty-z-przegladu-srodrocznego-sprawozdania-finansowego

2. Przykładowa umowa o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego (publikacja 18 sierpnia 2017).
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/711,PIBR-opracowala-przykladowa-umowe-o-przeprowadzenie-badania-ustawowego-sprawozdania-finansowego

3. Przykładowe sprawozdania z badania zgodne z nową ustawą (publikacja 17 sierpnia 2017).
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/710,Przykladowe-sprawozdania-z-badania-zgodne-z-nowa-ustawa-juz-dostepne-do-pobrania

4. Odpowiedzi na pytania o nową ustawę o biegłych (publikacja 19 lipca 2017).
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/693,Odpowiedzi-na-pytania-o-nowa-ustawe-o-bieglych

5. Wzory opinii z badania po wejściu w życie nowej ustawy (publikacja 4 lipca 2017).
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/676,Wzory-opinii-z-badania-po-wejsciu-w-zycie-nowej-ustawy

Natomiast w zakładce Prawo i standardy/Regulacje PIBR znajdują się Wskazówki i stanowiska KRBR, w tym:

1. Stanowisko KRBR z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie implementacji zasad ustalania wynagrodzeń za usługi rewizji finansowej świadczone przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wraz z uzasadnieniem do tego stanowiska.
2. Wskazówki KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. dotyczące wybranych aspektów sporządzania dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego.