Regulacje - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Regulacje unijne: 

Dyrektywa 2006/43/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE


Regulacje  krajowe:

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2016 r.)

Zmiany ustawy o rachunkowości (po opublikowaniu tekstu jednolitego z 2016r.):
1.  Zmiana z dnia 2017.01.01 -  Dz.U.2016.2255, art. 6
2.  Zmiana z dnia 2017.01.26 - Dz.U.2017.61
3.  Zmiana z dnia 2017.02.14 - Dz.U.2017.245,  art. 2
4.  Zmiana z dnia 2017.04.29 - Dz.U.2017.791,  art. 2
5.  Zmiana z dnia 2017.06.21 - Dz.U.2017.1089,  art. 221