Regulacje i praktyka - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Komunikat w sprawie notyfikacji do KNF o błędach i pominięciach na podstawie art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860

Data aktualizacji:

Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie powiadamia swój właściwy organ oraz – jeżeli jest to inny organ – właściwy organ kontrahenta dokonującego zgłoszenia o każdym z następujących przypadków:

  • wszelkich błędnych zgłoszeniach spowodowanych błędami w systemach dokonywania zgłoszeń, które mogą mieć wpływ na znaczną liczbę zgłoszeń; 
  • wszelkich przeszkodach związanych z dokonywaniem zgłoszeń, które uniemożliwiają podmiotowi przekazującemu zgłoszenie przesłanie zgłoszeń do repozytorium transakcji w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;
  • wszelkich istotnych problemach skutkujących błędami w sprawozdawczości, które nie spowodowałyby odrzucenia zgłoszenia przez repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1858(7).

W celu notyfikacji do KNF o wystąpieniu przypadku wymienionego w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860 należy wypełnić formularz dostępny na stronie ESMA, a następnie przekazać na adres emir@knf.gov.pl. Uprzejmie informujemy, że adres emir@knf.gov.pl przeznaczony jest wyłącznie do wymiany korespondencji dotyczącej notyfikacji.

Plik z formularzem powinien zostać nazwany według następującego schematu: ‘yyyy-mm-dd’_LEI podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie.