Najczęściej zadawane pytania - Komisja Nadzoru Finansowego

Najczęściej zadawane pytania

NIE. Natomiast może spowodować wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosku. KNF przed wydaniem decyzji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji załączonej do wniosku lub usunięcia dostrzeżonych błędów, wyznaczając dodatkowy termin. Brak uzupełniania i poprawienia dokumentacji załączonej do wniosku w wyznaczonym w wezwaniu terminie, oznacza że KNF wyda decyzję na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału.

NIE. W przypadku gdy krajowa instytucja płatnicza czasowo nie wykonuje niektórych spośród objętych zezwoleniem usług płatniczych, zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej nie wygasa. Jednakże jeśli taka sytuacja miałaby mieć charakter trwały, krajowa instytucja płatnicza powinna złożyć wniosek o zmianę zezwolenia, tak aby zakres usług płatniczych określonych w zezwoleniu wskazywał na usługi faktycznie świadczone.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie wszystkich usług płatniczych objętych zezwoleniem w okresie dłuższym niż 6 miesięcy oznacza wygaśnięcie zezwolenia.

Szczegółowa kwalifikacja pod kątem ewentualnego stosowania wobec określonej działalności przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (UUP) powinna być dokonana przede wszystkim z uwzględnieniem katalogu usług płatniczych, zawartego w art. 3 UUP. Wskazać także należy, że świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wymaga uzyskania zezwolenia KNF (art. 60 i następne UUP), co jest uregulowane przepisami Działu IV UUP. Natomiast prowadzenie działalności w formie biura usług płatniczych jest realizowane na podstawie dokonanego wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru usług płatniczych, bez wymogu dodatkowego zezwolenia, z zachowaniem jednak warunków określonych w UUP (przepisy Działu VII), przy czym biuro usług płatniczych może świadczyć jedynie usługę przekazu pieniężnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 UUP).

Dodatkowo należy podkreślić, że działalność w zakresie usług płatniczych, w ramach której dostawca usługi wchodzi w posiadanie środków pieniężnych, będących przedmiotem transakcji płatniczej podlega przepisom UUP, o ile nie zachodzą inne przesłanki wyłączające stosowanie przepisów tej ustawy, określone w art. 6 UUP . Należy mieć na uwadze, iż są to wyjątki i nie należy traktować ich rozszerzająco.

Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszej kolejności należy zbadać czy w ramach danej działalności mamy do czynienia z wchodzeniem w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej, następnie czy nie zachodzą wyłączenia z art. 6 UUP, a w dalszej kolejności dokonać kwalifikacji prowadzonej działalności jako poszczególnych usług płatniczych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że charakterystyka planowanych usług płatniczych powinna odnosić się do poszczególnych usług objętych wnioskiem o zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, a nie zaś do produktów, które wnioskodawca zamierza oferować. Możliwe jest bowiem, że w ramach jednego produktu będą świadczone różne usługi. Charakterystyka powinna zawierać informację, od kiedy Wnioskodawca zamierza wykonywać daną usługę płatniczą. Do opisu tych usług powinien zostać dołączony graficzny schemat obejmujący podmioty zaangażowane przy świadczeniu tych usług, działania podejmowane przez każdy z tych podmiotów oraz przepływ środków i informacji składających się na wykonywaną usługę na przykład:

 1. podmioty zaangażowane: klient, przedsiębiorca – sprzedawca, dostawcy usługi płatniczej, bank
 2. podejmowane działania, np.
  1. klient proponuje płatność kartą,
  2. przedsiębiorca występuje o autoryzację transakcji przez bank, w którym klient posiada rachunek karty (w przypadku, gdy autoryzacja jest wymagana),
  3. bank, w którym klient posiada rachunek karty autoryzuje płatność (w przypadku gdy autoryzacja jest wymagana),
  4. przedsiębiorca wydaje towar lub usługę klientowi,
  5. przedsiębiorca występuje do swojego dostawcy usługi płatniczej, u którego posiada rachunek płatniczy o przekazanie zlecenia płatniczego (w ustalonych pomiędzy nimi granicach czasowych) – dostawca usługi płatniczej występuje o zapłatę w imieniu przedsiębiorcy za pośrednictwem systemu kartowego do banku, w którym klient posiada rachunek karty, bank, w którym klient posiada rachunek karty przekazuje płatność do agenta rozliczeniowego za pośrednictwem systemu kartowego (środki przechowuje agent rozliczeniowy na rachunku płatniczym przedsiębiorcy), itd.

Szczególnie istotne jest wskazanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w usługę płatniczą oraz wskazanie, kiedy następuje przepływ środków (kiedy środki będące przedmiotem usługi znajdują się w posiadaniu dostawcy) i przepływ informacji dotyczących danej usługi płatniczej.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole