Rejestracja – zakończenie postępowania

data aktualizacji

Postępowanie co do zasady kończy się wpisem do rejestru, który jest widoczny na stronie internetowej KNF. Z dniem uzyskania wpisu, biuro usług płatniczych może rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie usług płatniczych, przy czym jest możliwe, aby biuro usług płatniczych rozpoczęło działalność w terminie późniejszym niż data wpisu do rejestru.

Po dokonaniu wpisu biura usług płatniczych, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie, które wysyła do danego biura usług płatniczych.

KNF odmawia wpisu w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy:

  1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru;
  2. biuro usług płatniczych wykreślono z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z następujących przyczyn:
    1. przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w charakterze biura usług płatniczych złożył oświadczenie [o którym mowa w punkcie dot. złożenia wniosku] niezgodne ze stanem faktycznym;
    2. biuro usług płatniczych nie usunęło naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w wyznaczonym przez KNF terminie;
    3. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych przez biuro usług płatniczych.