Obowiązki informacyjne po wpisie do rejestru ZASI - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zmiana danych ujawnionych w rejestrze ZASI

Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI niezwłocznie informuje Komisję o zmianie danych ujawnionych w rejestrze, w tym o zaprzestaniu zarządzania ASI wpisaną do tego rejestru, a w przypadku gdy jest ono związane z przejęciem zarządzania ASI przez inny podmiot - wskazuje równocześnie firmę (nazwę) i adres siedziby tego podmiotu.

Zgłoszenie nowej ASI

Zewnętrznie zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI zgłasza do tego rejestru każdą ASI, którą zamierza zarządzać, przekazując Komisji informację o jej firmie (nazwie) wraz z opisem jej polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej albo oświadczeniem, że polityka ta oraz strategia są zgodne z opisem, o którym mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy. 

W celu wypełnienia ww. obowiązków informacyjnych, UKNF zachęca do skorzystania z formularzy dostępnych w wyszukiwarce wniosków i formularzy składanych do UKNF w kategorii „Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI)”. 

Zasady ich przekazania do UKNF są analogiczne jak w przypadku wniosku o wpis do rejestru ZASI.