Pytania i odpowiedzi (Q&A) w zakresie stosowania Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej - Komisja Nadzoru Finansowego

Chmura obliczeniowa

Pytania i odpowiedzi (Q&A) w zakresie stosowania Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej

1. Zakres stosowania Komunikatu. /data publikacji 17-12-2020/

2. Czy Komunikat ma zastosowanie do podmiotów notowanych na rynku regulowanym i w jakim zakresie? /data publikacji 17-12-2020/

3. Czy Komunikat ma zastosowanie do agentów ubezpieczeniowych? /data publikacji 17-12-2020/

4. Czy Komunikat ma zastosowanie do małych instytucji płatniczych (MIP), dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP) lub dostawców świadczących usługę inicjowania transakcji płatniczej (PISP), a jeżeli tak, to biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, w jakim zakresie? /data publikacji 17-12-2020/

5. Czy Komunikat ma zastosowanie do funduszu inwestycyjnego i towarzystw funduszy inwestycyjnych? Jeżeli tak to w jakim zakresie? /data publikacji 17-12-2020/

6. Zakres i sposób stosowania Komunikatu w przypadku banków spółdzielczych. /data publikacji 17-12-2020/

7. Zawiadomienie i wymóg podpisów osób reprezentujących podmiot nadzorowany pod informacją, której wzór stanowi Załącznik nr 1 Komunikatu. /data publikacji 17-12-2020/

8. Dopuszczalność audytu drugiej i trzeciej strony, zapewnienie prawa podmiotu nadzorowanego do przeprowadzenia inspekcji w lokalizacjach przetwarzania informacji. /data publikacji 17-12-2020/

9. Definicje. Rodzaje chmury obliczeniowej. /data publikacji 17-12-2020/

10. Co to oznacza, że podmiot nadzorowany ma możliwość swobodnego posiadania lub bezpośredniego zarządzania infrastrukturą chmurową w kontekście chmury społecznościowej? Charakter prywatny i publiczny chmury społecznościowej. /data publikacji 17-12-2020/

11. Zakres dostępu podmiotów. /data publikacji 17-12-2020/

12. Definicja outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej. /data publikacji 17-12-2020/

13. Poddostawca. /data publikacji 17-12-2020/

14. Zakres odpowiedzialności insourcerów. /data publikacji 17-12-2020/

15. Dopuszczalność łańcucha outsourcingowego. /data publikacji 17-12-2020/

17. Czy podmioty nadzorowane powinny traktować korzystanie z usługi w modelu SaaS w każdej sytuacji jako korzystanie z usługi chmury publicznej, jeśli wykorzystywane elementy infrastruktury są wspólne również dla innych podmiotów nadzorowanych, czy też podmiot nadzorowany może rozstrzygnąć, jaki model chmury wykorzystuje jego dostawca (inny niż chmurowy) i może przenieść to rozstrzygnięcie na zasadzie „rozciągnięcia” w łańcuchu outsourcingowym? /data publikacji 17-12-2020/

18. Podmiot nadzorowany korzysta z usługi dostawcy oprogramowania w ramach umowy outsourcingowej. Dostawca oprogramowania w celu realizacji umowy outsourcingowej korzysta z usług PaaS w chmurze obliczeniowej. Czy Komunikat będzie miał zastosowanie i jakie środki bezpieczeństwa powinien podjąć podmiot nadzorowany? /data publikacji 17-12-2020/

19. Rozumienie VII.5.5.1.d Komunikatu. Czy VII.5.5.1.d Komunikatu dotyczy umowy z dostawcą usługi, czy odrębnej umowy, którą należy zawrzeć z dostawcą chmury? /data publikacji 17-12-2020/

20. Rozumienie VII.5.5.2 Komunikatu. Ryzyka w modelu łańcucha (tj. podmiot nadzorowany – dostawca usługi – dostawca chmurowy) mogą dotyczyć zarówno dostawcy usługi, jak i dostawcy chmurowego. Czy testy wymagane w tym punkcie powinny angażować dostawcę chmurowego, z którym podmiot nadzorowany nie planuje mieć zawartych żadnych porozumień ani umów? /data publikacji 17-12-2020/

21. Rozumienie VII.5.5.3 Komunikatu. Czy plan wycofania się z usługi chmurowej, w sytuacji braku umowy z dostawcą chmurowym, powinien angażować dostawcę chmurowego? /data publikacji 17-12-2020/

22. Rozumienie VII.5.5.4 Komunikatu. Plan ciągłości działania uwzględniający możliwość utraty kontroli nad przetwarzanymi informacjami: Które podmioty łańcucha outsourcingowego winny być zaangażowane podczas jego tworzenia i weryfikacji, czyli testów: podmiot nadzorowany, dostawca usługi czy dostawca chmurowy? Czy wymaganie takie powinno być adresowane jedynie do dostawcy usługi, w sytuacji w której nie wiążą nas umowy z dostawcą chmury? Czy może podmiot nadzorowany powinien przygotować taki plan niezależnie od dostawcy usługi chmurowej? /data publikacji 17-12-2020/

23. Opracowanie planu ciągłości działania w kontekście VI.2.7 Komunikatu. /data publikacji 17-12-2020/

24. Czy UKNF zatwierdza i wydaje wiążące opinie dotyczące standardów branżowych dotyczących wdrożenia chmury obliczeniowej? /data publikacji 25-03-2021/

25. Jak rozumieć posiadanie i bezpośrednie zarządzanie chmurą obliczeniową przez podmiot w kontekście definicji chmury obliczeniowej prywatnej (I.1.5. Komunikatu)? /data publikacji 25-03-2021/

26. Jakie są praktyczne przykłady usług chmury publicznej, które mogą być omyłkowo poczytane za chmurę prywatną? /data publikacji 25-03-2021/

27. Czy korzystanie przez podmiot nadzorowany z dedykowanego serwera wirtualnego (ang. VPS – Virtual Private Server) może zostać uznane za korzystanie z chmury prywatnej w rozumieniu Komunikatu? /data publikacji 25-03-2021/

28. Czy korzystanie z usług podmiotu trzeciego (np. dostawca IT, inny podmiot nadzorowany), który sam korzysta z chmury prywatnej, prowadzi do uznania, że podmiot nadzorowany również korzysta z chmury prywatnej? /data publikacji 25-03-2021/

29. Jak oceniać wpływ sprecyzowania (określenia) parametrów usługi chmury obliczeniowej na skalowalność chmury obliczeniowej? /data publikacji 25-03-2021/

30. Czy hosting realizowany w oparciu o infrastrukturę chmury publicznej lub hybrydowej wiąże się z obowiązkiem stosowania Komunikatu? /data publikacji 25-03-2021/

31. Czy usługi wsparcia IT (np. rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników usługi) świadczone poza EOG wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 6d ustawy Prawo bankowe w przypadku, gdy podmiot realizujący usługi wsparcia IT może mieć dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową? /data publikacji 25-03-2021/

32. Czy szacowanie ryzyka powinno obejmować przetwarzanie danych in transit w chmurze obliczeniowej? /data publikacji 25-03-2021/

33. Stosowanie Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. i polskich przepisów przez oddziały instytucji kredytowych. /data publikacji 25-03-2021/

34. Stosowanie Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. i polskich przepisów przez oddziały zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z UE. /data publikacji 25-03-2021/

35. Stosowanie Komunikatu w relacji pomiędzy zakładem ubezpieczeń a agentami ubezpieczeniowymi, zakładami reasekuracji, brokerami ubezpieczeniowymi. /data publikacji 25-03-2021/

36. W jaki sposób podmiot nadzorowany powinien notyfikować przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Komunikatu w kontekście podpisania umowy i korzystania z chmury obliczeniowej? /data publikacji 25-03-2021/

37. Czy podmiot nadzorowany powinien notyfikować zamierzone przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej, jeżeli korzysta z chmury obliczeniowej za pośrednictwem innego podmiotu nadzorowanego? Notyfikacja w przypadku relacji podmiot nadzorowany - podmiot nadzorowany. /data publikacji 25-03-2021/

38. Jak powinien być realizowany obowiązek notyfikacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Komunikatu przez podmiot nadzorowany, który z własnej inicjatywy korzysta z chmury w przypadku, gdy ten podmiot nadzorowany występuje w różnych rolach (np. bank realizujący statutową działalność i realizujący czynności agencyjne na rzecz zakładu ubezpieczeń)? /data publikacji 25-03-2021/

39. Czy UKNF dopuszcza możliwość by na poziomie maszyn wirtualnych tworzonych w chmurze obliczeniowej publicznej/hybrydowej (w zależności od modelu usługi: IaaS, PaaS, SaaS) były założone konta techniczne przez dostawcę usługi chmury obliczeniowej? Konta administracyjne służyłby np. do aktualizacji oprogramowania stosu technologicznego dostarczanego przez dostawcę usługi chmury obliczeniowej. /data publikacji 25-03-2021/

40. Plan wycofania i przeprowadzenie testów wycofania. VII.5.3. Komunikatu. /data publikacji 25-03-2021/

41. W jaki sposób podmiot nadzorowany powinien zapewnić bezpieczne usunięcie danych z chmury obliczeniowej? /data publikacji 25-03-2021/

44. Audyt. VII.4.1.n Komunikatu. Czy w ramach spełnienia obowiązku w zakresie umożliwienia przez dostawcę usługi chmury obliczeniowej przeprowadzenia audytu przez nadzorcę, wystarczające jest zobowiązane dostawcy do przedstawienia odpowiednich raportów i certyfikatów na zgodność z właściwymi normami bezpieczeństwa np. normami ISO? /data publikacji 25-03-2021/

45. Audyt. VII.4.1.m Komunikatu. Czy w ramach spełnienia obowiązku w zakresie umożliwienia przez dostawcę usług chmurowych przeprowadzenia audytu przez podmiot nadzorowany, wystarczające jest zobowiązane dostawcy do przedstawienia odpowiednich raportów i certyfikatów na zgodność z właściwymi normami bezpieczeństwa np. normami ISO? /data publikacji 25-03-2021/

46. Jak rozumieć wymóg określenia w umowie podmiotu nadzorowanego z dostawcą usług chmury obliczeniowej zakresu odpowiedzialności za szkody wyrządzone klientom podmiotu nadzorowanego, zgodnie z wymaganiami prawa obowiązującego podmiot nadzorowany – pkt VII. 4.1. g) Komunikatu /data publikacji 18-10-2021/

47. Czy podmiot powinien posiadać opinię prawną w przedmiocie oceny umowy pomiędzy dostawcą usług chmury obliczeniowej a podmiotem nadzorowanym w przypadku gdy prawem właściwym umowy jest prawo jednego z państw Unii Europejskiej? /data publikacji 18-10-2021/

48. Jak rozumieć wymóg zawarcia w umowie informacji dotyczącej źródeł autoryzowanych informacji o planowanych zmianach w standardach świadczonych usług chmury obliczeniowej (w tym zmianach o charakterze technicznym): Punkt VII.4.1.j) Komunikatu /data publikacji 18-10-2021/

49. Czy przetwarzanie informacji prawnie chronionych w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej przez firmę audytorską/biegłego rewidenta, udostępnionych przez podmiot nadzorowany na potrzeby przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych podmiotu nadzorowanego, stanowi outsourcing w myśl przepisów Komunikatu? /data publikacji 18-10-2021/

50. Notyfikacja: Czy wymagane jest zgłoszenie do UKNF zaprzestania przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej? /data publikacji 18-10-2021/

51. Notyfikacja: Czy wymagane jest zgłoszenie do UKNF zaprzestania wykorzystywania zgłoszonej wcześniej usługi chmury obliczeniowej? /data publikacji 18-10-2021/

52. Notyfikacja: Czy wymagana jest zmiana notyfikacji w przypadku zmiany rodzaju lub zakresu informacji planowanych do przetwarzania? /data publikacji 18-10-2021/

53. Notyfikacja: Czy wymagana jest zmiana notyfikacji w przypadku zmiany funkcjonalności usługi? /data publikacji 18-10-2021/

54. Czy oddziały zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracyjnych z UE obowiązuje termin 14 dni na notyfikację przed rozpoczęciem przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej? /data publikacji 18-10-2021/

55. Jakie terminy notyfikowania w sprawie przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, inne niż wskazany w pkt VIII.1 Komunikatu termin 14 dni, mogą mieć zastosowanie do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracyjnych na gruncie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej? /data publikacji 18-10-2021/

56. Czy nadzór dopuszcza możliwość wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń w procesie weryfikacji zgodności agentów wykorzystywanie formularzy do samooceny agentów jako jednego ze sposobów wykorzystywanych do weryfikacji zgodności z Komunikatem (np. przy oszacowanym niższym poziomie ryzyka takich agentów)? Czy taka samoocena będzie uznana przez nadzór jako wystarczająca weryfikacja zgodności agentów z Komunikatem? /data publikacji 7-04-2022/

57. Czy Komunikat znajduje zastosowanie do spółek portfelowych funduszu inwestycyjnego? /data publikacji 7-04-2022/

58. Czy korzystanie przez podmiot nadzorowany z zewnętrznych narzędzi (wykorzystujących rozwiązania chmurowe) wspierających w realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w sprawie tzw. „sygnalistów” - platform umożliwiających dokonanie zgłoszeń typu „whistleblowing” - wiąże się z obowiązkiem notyfikacji KNF, w rozumieniu rozdziału VIII Komunikatu? /data publikacji 7-04-2022/

59. Jaki charakter prawny ma Komunikat? Jakie środki prawne przysługują w razie odmiennego zdania na temat interpretacji postanowień Komunikatu? /data publikacji 7-04-2022/

60. Czy pkt II.6.3 Komunikatu: „Niniejszy Komunikat jest podejściem krajowym do outsourcingu przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej dla sektora finansowego (model referencyjny)”, oznacza, że wytyczne EBA, EIOPA, ESMA odnoszące się do przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, nie mają zastosowania do podmiotów nadzorowanych w tym zakresie? /data publikacji 7-04-2022/

61. Czy są sytuacje, gdy podmioty nadzorowane muszą stosować równocześnie postanowienia Komunikatu oraz np. wytyczne EBA? Jakie są to sytuacje. /data publikacji 7-04-2022/

62. W związku z pkt VI.2. 8.a), w jaki sposób podmiot nadzorowany ma wykazać, że „prawo państwa trzeciego pozwala na skuteczne wykonywanie”:
1) postanowień umowy;
2) wszystkich wymogów prawa polskiego ciążących na podmiocie nadzorowanym;
3) wytycznych organu nadzoru, w tym również w zakresie niniejszego komunikatu;
czy należy dołączyć opinię prawną w tym zakresie, a jeśli tak, to jakie dokładnie elementy powinny być uwzględnione w tej opinii? /data publikacji 7-04-2022/

64. Czy podmiot realizujący usługi na rzecz dostawcy chmurowego, który nie ma możliwości zapoznania się z informacją prawnie chronioną, ale jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego wykonania usługi, nie jest poddostawcą w rozumieniu Komunikatu chmurowego i tym samym może nie być uwzględniony w tzw. łańcuchu outsourcingowym? /data publikacji 7-04-2022/

65. Czy gdy usługa chmury obliczeniowej jest zbudowana i utrzymana przez jeden podmiot z grupy kapitałowej a sprzedawana przez drugi podmiot z grupy kapitałowej, zachodzi łańcuch outsourcingowy czy też sytuację tę należy traktować jako zwykły outsourcing chmury obliczeniowej? /data publikacji 7-04-2022/

66. Czy przez posiadanie (lub możliwość posiadania) dostępu do kluczy szyfrujących przez dostawcę usług chmury obliczeniowej lub jego poddostawcę (zgodnie z definicją zawartą w pkt. I.1.23 Komunikatu) należy rozumieć również sytuację, w której, wprawdzie, klucze szyfrujące są przechowywane w infrastrukturze dostawcy usług chmury obliczeniowej lub jego poddostawcy, lecz to podmiot nadzorowany generuje, dostarcza i zarządza takimi kluczami szyfrującymi? /data publikacji 7-04-2022/

67. Czy wskazane pojęcia „generowania” i „dostarczania” kluczy szyfrujących, są tożsame? Jakie elementy (czynności) wchodzą w skład zarządzania kluczami szyfrującymi w rozumieniu Komunikatu? /data publikacji 7-04-2022/

68. Czy jeśli podmiot nadzorowany, w ramach infrastruktury tego samego dostawcy usług chmury obliczeniowej, w jednym tenancie korzysta z „właściwych” usług chmury obliczeniowej, a w ramach innego tenantu przechowuje i zarządza kluczami szyfrującymi (wygenerowanymi przez siebie), to czy w takim modelu można uznać, że dostawca usług chmury obliczeniowej nie posiada dostępu do kluczy szyfrujących, czy też należy uznać, że taki dostęp posiada lub może posiadać? /data publikacji 7-04-2022/

69. Czy jeśli podmiot nadzorowany, zgodnie z pkt VI.2.5) f) Komunikatu, powierza generowanie lub zarządzanie kluczami szyfrującymi innemu dostawcy usług chmury obliczeniowej (dostawca nr 1), aniżeli dostawca usług chmury obliczeniowej, w którego chmurze są przetwarzane informacje podmiotu nadzorowanego podlegające szyfrowaniu (dostawca nr 2), to czy w świetle wymogu zawartego w pkt VII.7.2, jest to równoznaczne z sytuacją, w której to podmiot nadzorowany generuje i zarządza kluczami szyfrującymi. /data publikacji 7-04-2022/

70. Czy jeśli podmiot nadzorowany, zgodnie z pkt. VI. 2.5) f) Komunikatu, powierza generowanie lub zarządzanie kluczami szyfrującymi innemu dostawcy usług chmury obliczeniowej (dostawca nr 1), aniżeli dostawca usług chmury obliczeniowej, w którego chmurze są przetwarzane informacje podmiotu nadzorowanego podlegające szyfrowanie (dostawca nr 2), to czy jest to wystarczające do uznania, że w stosunku do któregokolwiek z ww. dostawców (nr 1 lub 2) nie zachodzi ujawnienie informacji. /data publikacji 7-04-2022/

71. Na jakie elementy podmiot nadzorowany musi zwrócić szczególną uwagę w obszarze zarządzania kluczami szyfrującymi? /data publikacji 7-04-2022/

72. Czy UKNF dopuszcza sytuację, w której podmiot nadzorowany kwalifikuje usługę chmury obliczeniowej jako outsourcing szczególny chmury obliczeniowej na gruncie Komunikatu (przy założeniu prawidłowej wykładni ww. definicji i jej faktycznej materializacji w danym przypadku), przy jednoczesnym braku zakwalifikowania ww. usługi jako outsourcing tzw. kwalifikowany na gruncie UFI (gdy zachodzi outsourcing o którym mowa w art. 45a ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (UFI))?
Tym samym, czy w kontekście odpowiedzi na to pytanie ma znaczenie fakt, czy podmiot nadzorowany przetwarza w chmurze obliczeniowej informacje prawnie chronione (tajemnica zawodowa funduszy) czy też nie przetwarza takich informacji (jednak przy założeniu, że zachodzi outsourcing szczególny w rozumieniu Komunikatu)?” /data publikacji 7-04-2022/

73. Czy w zakresie procesów/aplikacji, z uwagi na które podmiot nadzorowany dokonał kwalifikacji outsourcingu chmury obliczeniowej jako outsourcing szczególny chmury obliczeniowej w rozumieniu Komunikatu, UKNF dopuszcza sytuację, w której dany proces realizowany w chmurze (lub aplikacja chmurowa) nie nosi jednak znamion istotnego? Do procesów istotnych UKNF odniósł się w wyjaśnieniach do pytania o plan wycofania i przeprowadzenie testów wycofania i pkt VII.5.3. Komunikatu, opublikowanego w dniu 25 marca 2021 r. Czy można dopuścić sytuację odwrotną, tzn. czy jeśli podmiot nadzorowany nie zakwalifikował outsourcingu chmury obliczeniowej jako outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej w rozumieniu Komunikatu, to czy podmiot nadzorowany może automatycznie założyć, że dany proces realizowany w chmurze (lub aplikacja chmurowa) nie nosi znamion istotnego w rozumieniu stanowiska UKNF z dnia 25 marca 2021 r., wspomnianego powyżej? Pragniemy zwrócić uwagę, iż ze względu na specyfikę exit planu, należy założyć, że nie każdy outsourcing szczególny będzie oznaczał konieczność uznania danego procesu/aplikacji za istotny w rozumieniu powyższego wyjaśnienia, natomiast z drugiej strony należy założyć, że brak uznania procesu/aplikacji za outsourcing szczególny, daje podstawy do uznania, że dany proces/aplikacja nie nosi znamion istotnej w rozumieniu powyżej przedstawionego stanowiska UKNF. /data publikacji 7-04-2022/