Webinarium CEDUR pt. "Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego na przykładzie postępowań prowadzonych przed Sądem Polubownego przy KNF oraz przez Rzecznika Finansowego...", 26.10.2021 r.

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, przedstawicieli organizacji konsumenckich, tj. instytucji mających na celu prowadzenie działalności na rzecz praw i obowiązków konsumentów. 

Celem webinarium jest przybliżenie zasad postępowania oraz aspektów cywilnoprawnych rozstrzygania sporów na drodze pozasądowej na przykładzie postępowań prowadzonych przed Sądem Polubownym przy KNF oraz przez Rzecznika Finansowego. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku (w godz. 10:00 - 15:00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 25 października 2021 roku.

Webinarium odbędzie się z udziałem przedstawiciela Biura Rzecznika Finansowego w charakterze prelegenta.

Udział w webinarium jest bezpłatny.