Finansowanie zrównoważonego rozwoju - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Rozporządzenie SFDR – publikacja regulacyjnych standardów technicznych (RTS)

Data aktualizacji:
Standardy techniczne (RTS), które mają być stosowane przez uczestników rynku finansowego przy ujawnianiu informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. Rozporządzenie SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) w ostatecznej wersji zostały przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2022 r. 
Tekst Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (RTS), został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 196), s. 1-72, w dniu 25 lipca 2022 r.
Rozporządzenie delegowane określa dokładną treść, metodologię i prezentację ujawnianych informacji, poprawiając w ten sposób ich jakość i porównywalność. 
Rozporządzenie delegowane zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Dostęp do Rozporządzenia delegowanego w polskiej wersji językowej można uzyskać pod poniższym linkiem: 
Urząd KNF rekomenduje śledzenie komunikatów Europejskich Urzędów Nadzoru (ESMA, EBA i EIOPA) mających na celu lepsze zrozumienie RTS przyjętych w Rozporządzeniu delegowanym na mocy SFDR, m.in. poprzez wydawanie wyjaśnień  dotyczących ich stosowania. Przykładowy komunikat w tym zakresie znajduje się pod linkiem: