Spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (#FinTech)

W Urzędzie KNF odbyło się spotkanie koordynowanego przez Urząd Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (#FinTech), który został powołany przy udziale Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Podczas spotkania omówione zostały nowe propozycje zidentyfikowanych barier w rozwoju sektora #FinTech zgłoszonych przez uczestników rynku po spotkaniu w dniu 10 grudnia 2019 r. oraz plan pracy nad ich analizą i likwidacją. 

W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele instytucji, wśród których są: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Fundacja FinTech Poland, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Narodowy Bank Polski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Instytucja Niebankowych Instytucji Płatniczych, Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zachodnia Izba Gospodarcza, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji, Konfederacja Lewiatan, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa, Izba Domów Maklerskich, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Rada Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Ministerstwo Rozwoju, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.