Wskazania EIOPA dot. badania preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach badania odpowiedniości produktu inwestycyjnego 

data aktualizacji

20 lipca 2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował wskazania dotyczące włączenia preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju w badanie odpowiedniości produktu inwestycyjnego dokonywanego na podstawie przepisów dyrektywy 2016/97 IDD (guidance on integrating the customer’s sustainability preferences in the suitability assessment under the IDD). 

Wskazania mają związek z wchodzącym w życie 2 sierpnia 2022 r. Rozporządzeniem delegowanym komisji (UE) 2021/1257 z 21 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenia delegowane (UE) 2017/2358 i (UE) 2017/2359 w odniesieniu do uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju, ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymogach w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń oraz w przepisach dotyczących prowadzenia działalności i doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.  

Rozporządzenie to wprowadza nowe obowiązki związane m. in. z wprowadzeniem konieczności badania preferencji klienta w zakresie zrównoważonego w ramach badania odpowiedniości ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, szczegółowymi wymogami w zakresie klasyfikacji produktów jako realizujących te kryteria a także obowiązków informacyjnych z tym związanych. 

Wskazania EIOPA dotyczą następujących kwestii:

  • W jaki sposób pomóc klientowi zrozumieć pojęcie „preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju” 
  • W jaki sposób zbierać informacje na temat preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju 
  • W jaki sposób dopasować produkt do preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju, na podstawie ujawnień produktowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)
  • Rozwiązań niezbędnych do zapewnienia odpowiedniości ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, 
  • Kompetencji i szkoleń