Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Prace rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Prace rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, zakładającą m.in. wprowadzeniem nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight).

Celem prac NGR jest przygotowanie „mapy drogowej” oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym.

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego. Do udziału w pracach NGR mogą zostać zaproszone także instytucje międzynarodowe lub zagraniczne.

Działania NGR prowadzone są w formule projektowej. Wyodrębniono strumienie projektowe, w ramach których toczą się prace związane przede wszystkim z opracowaniem nowego wskaźnika, przystosowaniem systemów rozliczeń i obrotu oraz tabel odsetkowych do nowego rodzaju wskaźnika referencyjnego, zbudowaniem krzywej terminowej, która umożliwi wyznaczenie terminowych stóp procentowych, oprocentowaniem obligacji czy emisjami własnymi banków. Poszczególnymi strumieniami projektowymi kierują przedstawiciele instytucji reprezentowanych w NGR, zarówno z sektora publicznego, jak i komercyjnego. 

Prace NGR nadzorowane i koordynowane są przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzi Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polski Fundusz Rozwoju oraz ING Bank Śląski jako reprezentant sektora finansowego.

Plan pracy NGR zakłada, że w sierpniu 2022 r. – na podstawie „mapy drogowej” oraz raportów przygotowywanych przez strumienie – narodowa grupa robocza określi optymalny operacyjny scenariusz działania w zakresie zmiany wskaźników referencyjnych, uwzględniający zarówno cele reformy wskaźników referencyjnych, jak i potrzebę przeprowadzenia procesu w sposób zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania rynku finansowego.

Postępy prac NGR będą komunikowane po osiągnięciu kolejnych tzw. kamieni milowych.

***

National working group for the reform of benchmarks started work

Work has been started by the national working group for the reform of benchmarks, appointed in connection with the planned reform of benchmarks, envisaging, among others, the introduction of a new interest rate benchmark, with input data being information representing overnight (ON) transactions.

The purpose of the group’s work is to prepare a roadmap and a schedule of activities for a smooth and safe implementation of each element of a process leading to the WIBOR interest rate benchmark being replaced with a new benchmark.

The group’s activities involve participation of representatives of the Ministry of Finance, the National Bank of Poland, the Polish Financial Supervision Authority, the Bank Guarantee Fund, the Polish Development Fund Group, the Warsaw Stock Exchange, the National Depository for Securities, Bank Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, leading commercial banks, banks affiliating cooperative banks, investment fund management companies, insurance undertakings, and professional associations of financial market entities. International or foreign institutions may be invited to join the group’s activities.

The group’s activities are carried out as project work. Project streams have been identified to carry out work related to mainly the development of the new benchmark, adaptation of the settlement and trading systems and interest rate schedules to the new type of benchmark, creation of a yield curve to allow the setting of term interest rates, interest rates of bonds or banks’ own issues. Each project stream is managed by representatives of institutions represented in the working group, both from the public sector and commercial sector. 

The group’s activities are supervised and coordinated by the Steering Committee composed of the Ministry of Finance, the Polish Financial Supervision Authority, GPW Benchmark, the Polish Development Fund Group, and ING Bank Śląski as a representative of the financial sector.

The working group’s work plan envisages that in August 2022 – based on the roadmap and reports prepared by the streams – the national working group will define the best operating scenario with respect to the change of benchmarks, considering both the objectives of the reform of benchmarks and the need to carry out the process so as to ensure the safe functioning of the financial market.

Updates on the progress of the working group’s activities will be communicated after the achievement of each milestone.