Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko UKNF w sprawie buy-in

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Stanowisko UKNF w związku z planowanym wejściem w życie w dniu 1 lutego 2022 r. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.

Mając na uwadze art. 4 pkt 2 i 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym1, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w ramach działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, a także dla ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) przedstawia stanowisko w sprawie stosowania przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (dalej: Rozporządzenie 2018/1229). 

Środki tworzące dyscyplinę rozrachunku zostały wskazane w art. 7 ust. 1 – 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012  (dalej: Rozporządzenie 909/2014). Zasady stosowania wymogów w tym zakresie zostały uszczegółowione w Rozporządzeniu 2018/1229. 

Jednym z obowiązkowych środków stosowanych w ramach dyscypliny rozrachunku, jest mechanizm zakupu na otwartym rynku (buy-in).

Zgodnie z art. 42 Rozporządzenia 2018/1229, rozpoczęcie jego stosowania nastąpi 1 lutego 2022 r. W tym samym dniu zaczną również obowiązywać wymogi dotyczące środków dyscypliny rozrachunku, o których mowa w art. 7 ust. 1 – 13 Rozporządzenia 909/2014. 

W dniu 17 grudnia 2021 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (dalej: ESMA) opublikował stanowisko2, w którym poinformował, że prawodawcy unijni podjęli wspólną decyzję o zamiarze wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu 909/2014. Celem tych zmian jest przesunięcie terminu wejścia w życie mechanizmu zakupu na otwartym rynku. W opublikowanym stanowisku ESMA poinformował również, że działania nadzorcze w związku ze stosowaniem systemu zakupu na otwartym rynku nie powinny być priorytetem nadzorczym krajowych organów nadzoru. 

W dniu publikacji niniejszego stanowiska nie weszły w życie przepisy, które przesunęłyby  termin obowiązywania mechanizmu zakupu na otwartym rynku. Oznacza to, że od 1 lutego 2022 r. do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających termin początkowy wdrożenia mechanizmu zakupu na otwartym rynku, będą obowiązywać wszystkie przepisy Rozporządzenia 2018/1229, w tym przepisy art. 21 do 38 tego rozporządzenia. 

UKNF informuje, że tym okresie ewentualne działania nadzorcze związane z zapewnieniem stosowania przez uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych mechanizmu zakupu na otwartym rynku będą podejmowane z uwzględnieniem trwających prac legislacyjnych w zakresie zmiany tych wymogów oraz stanowiska ESMA.

______________________
1Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
2https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-5153_public_statement_on_buy-in.pdf