Porozumienie o współpracy Urzędu KNF z Uczelniami ze Śląska

data aktualizacji

9 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W trakcie spotkania zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy tymi instytucjami.

W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej w Katowicach, zaś po stronie Urzędu KNF w spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Jacek Jastrzębski – Przewodniczący KNF, dr Kamil Mroczka – Dyrektor Generalny UKNF oraz Sławomir Flis – Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii w UKNF.

Podczas spotkania omówiono możliwe formy współpracy, której celem byłoby wsparcie procesów analizy dużych zbiorów danych finansowych. UKNF wraz z Uczelniami ze Śląska mają zamiar poszerzyć kompetencje w obrębie technologii nadzorczych (SupTech) oraz technologii regulacyjnych (RegTech) celem sprawowania nowoczesnego nadzoru w Polsce oraz umożliwienie transferu wiedzy i technologii. 

Jednym z głównych elementów realizacji powyższego założenia jest wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania z wykorzystaniem elementów uczenia maszynowego wraz z uwzględnieniem algorytmów sztucznej inteligencji. Z uwagi na ilość informacji konieczne będzie zastosowanie technik przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Ponadto, ze względu na efektywność procesu pozyskiwania wiedzy niezbędne będzie zarówno użycie nowoczesnych technik analitycznych opartych o wspomagane systemy eksperckie, jak i sprawdzonych już w praktyce nadzorczej metod statystycznych i ekonometrycznych, jednakże zastosowanych na znacząco większym zbiorze danych. Połączenie technik sprawdzonych w nadzorze finansowym z nowoczesną technologią przełoży się na skok jakościowy w zakresie efektywności prowadzonych analiz.

Współpraca pomiędzy UKNF a Uczelniami ze Śląska ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy nadzorcą a uczestnikami rynku poprzez łatwiejszą wymianę informacji. Umożliwi ona również zaangażowanie środowiska akademickiego w kluczowe projekty dla rynku finansowego.

Planowane działania obejmą proces aktywizacji młodego pokolenia, które dopiero wkracza na rynek pracy oraz ukazanie wspomnianej grupie wiekowej możliwości płynących z szerokiego zastosowania nowych, innowacyjnych technologii w różnych dziedzinach życia. Współpraca między UKNF a wskazanymi Uczelniami będzie opierała się również na wspólnych przedsięwzięciach naukowych i szkoleniowych. Instytucje te będą realizować wspólne konferencje, szkolenia, projekty badawcze przy wykorzystaniu potencjału kadry dydaktycznej składającej się ze specjalistów reprezentujących współpracujące instytucje.

Jednym z głównych założeń planowanej współpracy jest umożliwienie młodym ludziom udziału w płatnych stażach celem nabycia przez nich niezbędnych kompetencji oraz budowanie przyszłych kadr w obszarze analityki i inteligentnych metod przetwarzania danych. Takie działania pozwolą na wykorzystanie wiedzy ekspertów i specjalistów UKNF, a jednocześnie pozwolą również na zwiększenie świadomości społecznej związanej z nowoczesnymi technologiami oraz transformacją cyfrową. 

Nawiązanie tego rodzaju współpracy z ośrodkami akademickimi wpisuje się w realizację zadań określonych w Cyfrowej Agendzie Nadzoru opublikowanej przez UKNF w grudniu 2019 r.

Uczelnie_ze_Slaska_UKNF_1   Uczelnie_ze_Slaska_UKNF_2  

Uczelnie_ze_Slaska_UKNF_3   Uczelnie_ze_Slaska_UKNF_4  

Uczelnie_ze_Slaska_UKNF_5   Uczelnie_ze_Slaska_UKNF_6