WSPol i UKNF razem na straży bezpieczeństwa sektora finansowego

data aktualizacji

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski spotkali się, aby zainaugurować współpracę pomiędzy obiema instytucjami.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego razem z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie wychodzą naprzeciw współczesnym problemom i zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością. Posiadana wiedza i zdobyte doświadczenia na temat cyberbezpieczeństwa pozwolą wykształcić profesjonalne kadry do walki z jednym z najbardziej rozwijających się przestępczych procederów, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Współpraca pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie dotyczyć będzie szeregu zagadnień związanych z bezpieczeństwem w Internecie, takich jak: analiza kryminalna, OSINT (tzw. biały wywiad), cyberbezpieczeństwo w obszarze sektora finansowego.

Ponadto, wspólne działania obejmą zwalczanie przestępczości gospodarczej w obszarze sektora finansowego – zarówno bankowego, kapitałowego, jak również ubezpieczeniowego. Kooperacja między uczelnią a Urzędem dotyczyć będzie także aspektów bezpieczeństwa fizycznego sektora finansowego, co za tym idzie zarządzania kryzysowego i zagadnień związanych z ochroną osób i mienia w podmiotach i obiektach wchodzących w skład sektora finansowego. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się ponadto rola komunikacji społecznej na temat bezpieczeństwa sektora finansowego.

Współpraca między Urzędem KNF a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie będzie bazować na wspólnych przedsięwzięciach naukowych i szkoleniowych, które pozwolą zwiększyć przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo szeroko pojętego sektora finansowego do realizacji zadań. Realizacja tych założeń będzie możliwa poprzez budowanie kompetencji eksperckich wśród pracowników UKNF i funkcjonariuszy Policji. Istotnym aspektem wspólnych przedsięwzięć jest konsolidacja środowiska, która pozwoli na usprawnienie współpracy podmiotów zaangażowanych w zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa finansowego państwa.

Obie instytucje będą realizować wspólne konferencje, szkolenia, specjalistyczne studia podyplomowe, projekty badawcze przy wykorzystaniu potencjału kadry dydaktycznej składającej się ze specjalistów reprezentujących nie tylko obie instytucje, ale również inne podmioty zaangażowane w cyberbezpieczeństwo. To wszystko pozwoli szerzyć wiedzę ekspertów i udostępniać ją zainteresowanym podmiotom. Współpraca pozwoli również na zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Jest to szczególnie istotne w kontekście budowania odporności cyfrowej państwa polskiego. Pandemia koronawirusa unaoczniła nam, jak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo w sieci.

Obecnie, na podstawie wcześniej zawartego porozumienia pomiędzy Przewodniczącym KNF i Komendantem Głównym Policji, prowadzone są z udziałem CSIRT UKNF i przedstawicieli
Wyższej Szkoły Policji, zaawansowane prace nad programem studiów podyplomowych z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Współpraca Urzędu KNF i Policji już od pewnego czasu owocuje projektami, w ramach których instytucje te wspólnie ostrzegają społeczeństwo przed różnymi rodzajami ryzyka występującego na rynku finansowym. Przykładowo, w grudniu ubiegłego roku Urząd KNF wraz z Policją uruchomiły kampanię ostrzegawczą przed oszustami posługującymi się sfałszowanymi dokumentami z logotypami KNF/UKNF lub powołującymi się na rzekome działanie na zlecenie KNF lub w ramach nadzoru sprawowanego przez KNF. Na stronie internetowej UWAGA! CYBEROSZUST oraz w radiu można było dowiedzieć się o przykładowych działaniach oszustów, których celem jest wyłudzenie pieniędzy m.in. poprzez proponowanie fikcyjnych transakcji pośrednictwa wymiany kryptowalut lub weryfikację kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane przez KNF. 

WSPol_UKNF_1   WSPol_UKNF_2