Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju: konsultacje ESMA w związku z art. 8 Taksonomii

Data aktualizacji:

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) rozpoczął konsultacje mające na celu zebranie uwag oraz odpowiedzi na pytania postawione w dokumencie konsultacyjnym dotyczącym treści i prezentacji informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu działalność przedsiębiorstw niefinansowych i finansowych związana jest z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE z 22.6.2020, L 198, s. 13) – tzw. „Taksonomii”.

Dokument konsultacyjny prezentuje projekt odpowiedzi ESMA na wezwanie do przedstawienia porady (Call for Advice) przekazane ESMA przez Komisję Europejską, która na podstawie art. 8 Taksonomii zobowiązana jest do przyjęcia odpowiedniego aktu delegowanego w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.

Dokument konsultacyjny ESMA zawiera propozycję w zakresie sposobu obliczania oraz prezentacji informacji o: 

  • udziale działalności, którą można uznać za zrównoważoną środowiskową, w całej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa niefinansowego; oraz
  • udziale inwestycji, które można uznać za zrównoważone środowiskowo, we wszystkich inwestycjach zarządzanego funduszu inwestycyjnego.

Więcej informacji na temat konsultacji, w tym odnośniki umożliwiające udzielenie odpowiedzi, znajduje się na stronie:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-specifies-obligations-environmentally-sustainable-activities

UKNF zachęca do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach, w szczególności do przedstawienia uwag odnoszących się do Aneksu III i IV dokumentu konsultacyjnego, które wizualizują proponowany przez ESMA sposób prezentacji informacji.

Na uwagę zasługują również pytania ESMA dotyczące sposobu uwzględniania przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi w ramach ujawnianych przez siebie informacji wskaźników CapEx i OpEx ujawnianych przez przedsiębiorstwa niefinansowe (pytanie nr 31).

Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 4 grudnia 2020 r.