Konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w związku z realizacją mandatów z art. 98 ust. 8 CRD V oraz art. 35 IFD

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje mające na celu zebranie uwag oraz odpowiedzi na pytania postawione w dokumencie konsultacyjnym dotyczącym zarządzania oraz nadzoru nad ryzykami ESG (Environmental, Social, Governance). Dokument należy traktować jako dotyczący zarówno banków, jak i domów maklerskich.

Konsultacje powiązane są ściśle z realizacją mandatów z art. 98 ust. 8 CRD V oraz art. 35 IFD1, na podstawie których EBA otrzymała zadanie opracowania: 

  • jednolitej definicji ryzyka ESG;
  • odpowiednich kryteriów jakościowych i ilościowych na potrzeby oceny wpływu ryzyka ESG na stabilność finansową instytucji w krótkim, średnim i długim terminie; 
  • zasad, procedur, mechanizmów i strategii, jakie mają wdrożyć instytucje w celu identyfikacji i oceny ryzyka ESG oraz zarządzania tymi rodzajami ryzyka;
  • metod i narzędzi analiz służących ocenie wpływu ryzyka ESG na działalność instytucji.
Najbardziej znaczącą konsekwencją i efektem prac EBA będzie zmiana wytycznych EBA dotyczących wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej, co z kolei bezpośrednio przełoży się na zmiany w ramach krajowego Badania i Oceny Nadzorczej przeprowadzanego przez KNF wobec instytucji nadzorowanych.
Więcej informacji  na temat konsultacji wraz z instrukcją, w jaki sposób można przesłać odpowiedź do EBA znajduje się na stronie:
https://eba.europa.eu/calendar/discussion-paper-management-and-supervision-esg-risks-credit-institutions-and-investment
Konsultacje są okazją do przekazania bezpośrednio EBA opinii oraz uwag, w szczególności na temat planowanych zmian regulacyjnych, wobec czego UKNF zachęca do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. W szczególności UKNF zachęca do udziału w konsultacjach domy maklerskie z tego względu, że rozwiązania przedstawione w dokumencie konsultacyjnym opierają się w dużej mierze na analizie działalności bankowej.
Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 3 lutego 2021 r.
______________________
1Dyrektywa 2019/2034 w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi