Komunikat dla emitentów o przebiegu i zasadach przeprowadzania testów raportowania zgodnego z ESEF

data aktualizacji

Co to jest ESEF?

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, będą mieli obowiązek sporządzania raportów rocznych w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 r. lub później. Emitenci będą sporządzać swoje raporty roczne oraz skonsolidowane raporty roczne w formacie XHTML. Dodatkowo w przypadku skonsolidowanych raportów rocznych podstawowe części skonsolidowanego sprawozdania finansowego będą tagowane zgodnie z taksonomią ESEF, opartą na taksonomii MSSF oraz używającą języka znaczników XBRL. Znaczniki XBRL mają być wbudowane w dokument XHTML z użyciem specyfikacji Inline XBRL (iXBRL).
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej UKNF.

Kiedy rozpocznie się test i kto może wziąć w nim udział?

15 października 2020 r. zostanie uruchomione środowisko testowe umożliwiające walidację zgodności z formatem ESEF próbnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych  opatrzonych znacznikami (tagowanych) w języku iXBRL, które zostaną przekazane przez emitentów jako składniki skonsolidowanych raportów testowych. Testy będą trwały 2 tygodnie, tj. do 29 października br.

Testy przeznaczone są dla tych emitentów papierów wartościowych z rynku regulowanego, którzy sporządzają i publikują skonsolidowane raporty roczne zawierające skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR. 

Jak zgłosić się do testu?

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adres mailowy:testy.esef@knf.gov.pl w terminie do 9 października 2020 r. Powinny one zawierać: dane podmiotu (firmę, adres siedziby i numer KRS), podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu oraz stały adres publiczny IP komputera, który ma mieć dostęp do środowiska testowego. Na podstawie zgłoszeń tworzone będą konta, za pomocą których będzie można przekazać plik przeznaczony do testowej walidacji. Liczba możliwych do utworzenia kont testowych jest ograniczona, więc zachęcamy  aby nie zwlekać z przesłaniem zgłoszenia.

Na czym będzie polegał test?

Środowisko testowe będzie funkcjonowało podobnie jak obecny system ESPI, służący m.in. przekazywaniu do publicznej wiadomości raportów okresowych emitentów.
Przesłane paczki raportów będą walidowane pod kątem spełnienia wymogów odnoszących się do  formatu ESEF, w szczególności w zakresie prawidłowości zastosowanych znaczników (tagów), bez weryfikacji treści merytorycznej. Dla podmiotów biorących udział w testach przygotowana została instrukcja wskazująca kolejne kroki, które należy wykonać w celu przesłania raportu oraz odebrania wyniku walidacji. Pliki podlegające weryfikacji ESEF muszą mieć strukturę DTS (Discoverable Taxonomy Set) i być skompresowane wg formatu zip 32bit. Opis struktury DTS zdefiniowany jest przez standard XBRL 2.1 i dostępny jest pod adresem http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31%2Bcorrected-errata-2013-02-20.html
Przykładowe raporty przygotowane do testów są dostępne na stronie ESMA https://www.esma.europa.eu/file/55084/download?token=V8IyJBXW 


Ważne! 

Przekazywane w ramach środowiska testowego raporty nie powinny stanowić rzeczywistych, aktualnych, niepublikowanych dotąd informacji („danych wrażliwych”). Przydatnym rozwiązaniem może być przygotowanie paczki raportu na podstawie opublikowanych już wcześniejszych raportów.
Wyniki walidacji (komunikat o prawidłowości raportu lub lista błędów) będą udostępniane w kanale zwrotnym do 48 godzin od przekazania paczki raportu. Prosimy o nie zgłaszanie faktu braku wyników testu przed tym terminem.
Podmioty uczestniczące w testach od 15 października 2020 r.  na adres mailowy testy.esef@knf.gov.pl będą mogły zgłaszać uwagi oraz pytania i wątpliwości związane z przeprowadzanymi testami oraz raportowaniem w formatach zgodnych z ESEF.